Straumann Khavar Miyaneh

10th FL, Building #42, Sharifi St,
North Gandhi St, Tehran-Iran
Phone +98 (0)21 88874487
Mobile +98 (0)912 3041731
Fax +98 (0)21 88874484