ค่านิยมของเรา

ค่านิยมที่ผลักดันให้เราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!

ค่านิยมของเรามีรากฐานมาจากความคิดของผู้เล่นและผู้เรียนรู้ ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจ มีพลัง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยรับฟัง ค้นพบ แบ่งปัน ร่วมมือ รับความเสี่ยง ค้นหาวิธีแก้ปัญหา เรียนรู้โดยการลงมือทำ ส่งเสริม และเฉลิมฉลองไปกับผู้ร่วมวิชาชีพ