Straumann® Emdogain®

Straumann® Emdogain® ile iki komşu kemik altı defektin tedavisi

İtalya'dan Martina Stefanini'den bir klinik vaka sunumu

Aşağıdaki vakada amelojeninler (Emdogain®) ile periodontal rejeneratif cerrahi alt çenede iki komşu vertikal, derin ve sınırlı olmayan defektin tam olarak doldurulmasını sağladı. Ayrıca sonuçlar uzun dönemde (6 yıl) klinik ve radyolojik olarak gösterildiği gibi iyi bir şekilde korundu. Periodontal rejeneratif tedavi genç bir hastada alt birinci molar prognozunu değiştirerek çekim ve takiben implant yerleştirmeden kaçınılmasını sağladı. Cerrahi sonrası katı bir şekilde uyulan takip ziyaretleri rejeneratif sonuçların başarılı şekilde uzun dönemde korunması için çok önemliydi.

Yazar: Martina Stefanini

Dr. Martina Stefanini

Periodontolog ve araştırmacı (halen Araştırma Görevlisi, İtalya'da Bologna Üniversitesinde Prof. Giovanni Zucchelli ile çalışmakta). Siena Üniversitesinden (İtalya) Periodontoloji Seviye II Master. Bologna Üniversitesinden Tıbbi Bilimler Doktorası. İtalya'da Milano'da San Raffaele Üniversitesinde Periodontoloji lisansüstü programında Eğitmen Profesör ve Bologna Üniversitesinde Yumuşak Doku yönetimi dalında Seviye II Master. İtalyan Periodontoloji Derneğinin aktif üyesi. Ulusal ve uluslararası düzeyde konuşmacı ve bilimsel yazar.

İlgili ürünler ve konular

Başlangıçtaki durum

Sistemik açıdan sağlıklı 33 yaşında bir hastaya lokalize agresif periodontitis tanısı kondu. Preoperatif röntgen (Şekil 1) diş no 46 distal tarafı ve diş no 45 mesial tarafında kemik içi bir defekt gösterdi. Başlangıç hazırlığından sonra diş no 46 distalinde bir rezidüel 10 mm periodontal cep ve diş no 45 mesialinde 7 mm periodontal cep görüldü (Şekil 2-3).

Tedavi planlama

Nedenlere yönelik tedaviden sonra hastada iyi bir supragingival plak kontrolü standardı oluştu (FMPS ve FMBS<%15) ve Emdogain® ile rejeneratif periodontal cerrahi planlandı.

Cerrahi işlem

Lokal anestezi sonrasında distal no 43'ten mesial no 47'ye kadar uzanan zarf tipi bir flep kaldırıldı. Angüler defektlerin üzerindeki kret üstü yumuşak doku, no 47 ve no 46 arasında amplifiye papilla koruma tekniği ve no 45 ve no 44 arasında basitleştirilmiş papilla koruma tekniğiyle korundu (Şekil 4-5). Flep bir yarı-tam-yarı kalınlık yaklaşımıyla kaldırıldı. Cerrahi papillalar yarı kalınlıkta kaldırılırken flepin merkezi kısmı kemik defektler tam olarak ortaya çıkıncaya kadar tam kalınlıkta kaldırıldı. İnterdental suprakret yumuşak dokularla birlikte lingual flep tam kalınlıkta kaldırıldı. Flep kaldırma sonrasında debridman: her iki kemik defektinde degranülasyon yapıldı ve kök yüzeyleri ultrasonik ve manuel aletlerle düzleştirildi. No 46 kemik altı defekti en koronal kısımda iki duvarlı bir defekt (eksik vestibüler duvar) ve apikal kısımda üç duvarlı bir defekt olarak sınıflandırıldı. No 45 kemik altı defekti en koronal kısımda tek duvarlı bir defekt olarak sınıflandırılırken apikal alanda üç duvarlı bir defekt görülmekteydi (Şekil 6-7). Kök yüzeyleri kök düzleştirmenin oluşturduğu film tabakasını gidermek üzere iki dakika boyunca %24 EDTA jel ile hazırlandı. Salin solüsyonla durulama sonrasında açığa çıkmış kök yüzeyine ve defektlere Emdogain® uygulandı (Şekil 8-9). No 43 ile No 44 ve No 45 ile No 46 arasındaki anatomik papillalarda deepitelizasyon yapıldı ve bukkal flep, cerrahi papillanın anatomik papilla bağ dokusuna ayrı sütürlerle dikilmesi için koronale taşındı. Kemik altı defektler bölgesinde (No 44-No 45 ve No 46-No 47) korunan interdental yumuşak dokular primer amaçlı olarak ayrı Vicryl 6-0 sütürlerle dikildi (Şekil 10-11). Hastaya tedavi edilen bölgeyi fırçalamaması söylendi. Plak kontrolü 15 gün boyunca günde üç kez klorheksidin solüsyonu %0,12 ile yapıldı. Sistemik antibiyotik tedavi (amoksisilin 1 g, 7 gün boyunca günde iki kez) ve beraberinde antienflamatuar tedavi (ibuprofen 600 mg, 2 gün boyunca günde iki kez ve sonrasında gerektiği şekilde) yazıldı. Sütürler 15 günden sonra alındı (Şekil 12-13).

Son sonuçlar

Hasta ilk 3 ay boyunca her ay ve sonrasında ilk yıl boyunca 3 ayda bir kontrole çağrıldı. Her ziyarette gerektiği şekilde supragingival taş temizliği yapıldı ve oral hijyen talimatı tekrarlandı. 1 yıl sonra röntgende defektin klinik bir enflamasyon bulgusu olmadan (BoP yok) tamamen dolduğu görüldü ve rezidüel prob ile cep derinliği No 46 distalinde 4 mm ve no 45 mesialinde 3 mm idi (Şekil 14-16). Hasta profesyonel oral hijyen işlemleri için 4 ayda bir çağrıldı ve 6 yıldan sonra rejeneratif cerrahiyle elde edilen başarılı sonuç iyi korunmaktaydı: röntgen, defektin tamamen dolduğunu ve enflamasyon klinik bulgusunun olmadığını göstermekteydi ve 4 mm üzerinde PPD yoktu. (Şekil 17-19)