Informacje prawne

Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i edukacyjnym. Należy uważnie zapoznać się z niniejszymi warunkami używania przed uzyskaniem dostępu do witryny internetowej lub skorzystaniem z niej. Uzyskanie dostępu do witryny internetowej lub skorzystanie z niej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi warunkami używania oraz zgodą na ich przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się na warunki używania, nie możesz uzyskiwać dostępu do witryny internetowej ani korzystać z niej.

Warunki używania

Wszystkie treści i całe oprogramowanie używane w tej witrynie internetowej są własnością firmy Straumann AG i jej podmiotów zależnych (określanych dalej mianem „Straumann”) oraz ich dostawców, są przez nich kontrolowane oraz podlegają międzynarodowej ochronie z tytułu praw autorskich i przepisów ochrony własności intelektualnej. Firma Straumann przyznaje użytkownikowi ograniczoną licencję na dostęp do treści i pobieranie ich do osobistego, niekomercyjnego użytku. Licencja nie obejmuje uprawnień do modyfikowania lub dalszego rozpowszechniania tych treści. Treści nie można kopiować ani używać w żaden sposób bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody firmy Straumann.

Zamieszczone tu informacje mają charakter ogólny i nie zastępują opieki medycznej ani stomatologicznej, nie mają również charakteru takiej opieki. W razie podejrzenia problemu medycznego, stomatologicznego lub innego problemy zdrowotnego należy skonsultować się z pracownikiem opieki zdrowotnej. Przed użyciem produktów lekarze powinni zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Firma Straumann dołoży uzasadnionych wysiłków, aby zamieszczać w niniejszej witrynie internetowe bieżące i dokładne informacje, nie składa jednak żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień w odniesieniu do dostępności, dokładności, poprawności lub kompletności niniejszej witryny internetowej, zawartych w niej informacji oraz treści. Firma Straumann nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z dostępu lub braku dostępu do niniejszej witryny internetowej bądź z jej użytkowania lub polegania na niej oraz wszelkich zawartych w niej informacjach.

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza lub odnośniki do innych witryn; mogą do niej również prowadzić łącza zawarte w witrynach internetowych innych podmiotów, nad którymi firma Straumann nie ma żadnej kontroli. Firma Straumann nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich witryn internetowych i nie odpowiada za żadne szkody lub obrażenia wynikające z zawartości tych witryn lub dostępu do nich. Wszelkie łącza prowadzące do innych witryn internetowych są podane wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej witryny. Firma Straumann zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikowania lub uzupełniania treści, łączy lub odnośników zawartych w niniejszej witrynie internetowej w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny oraz bez uprzedzenia. Produkty przedstawione w niniejszej witrynie mogą nie być dopuszczone do obrotu we wszystkich jurysdykcjach. Wszelkie oferty dotyczące produktów przedstawione w niniejszej witrynie internetowej są nieważne w lokalizacjach, w których produkt nie jest dopuszczony do obrotu. Pełną i bieżącą listę wszystkich produktów dopuszczonych do obrotu na danym rynku można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Straumann.

NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA ORAZ ZAWARTE W NIEJ TREŚCI I INFORMACJE SĄ DOSTARCZANE W STANIE „JAKIE SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH TUTAJ FIRMA STRAUMANN NIE OFERUJE ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ WITRYNY, JEJ TREŚCI LUB PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH BĄDŹ SPRZEDAWANYCH PRZEZ FIRMĘ STRAUMANN I JAKIEKOLWIEK INNE PODMIOTY. FIRMA STRAUMANN JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZA WSZELKIE DOROZUMIANE LUB WYRAŹNE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW W ODNIESIENIU DO TYCH PRODUKTÓW. FIRMA STRAUMANN NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, W TYM M.IN. SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, RETORSYJNE I WYNIKOWE. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO FIRMA STRAUMANN NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE WITRYNA INTERNETOWA LUB WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE FIRMA STRAUMANN UDOSTĘPNIA UŻYTKOWNIKOWI, BĘDĄ DOSTĘPNE BEZ PRZERWY, WOLNE OD WIRUSÓW LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. W niektórych jurysdykcjach wyłączenie gwarancji dorozumianych jest niedozwolone, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania.

Wizerunki osób przedstawione w tej witrynie internetowej zostały użyte wyłącznie do celów ilustracyjnych. Jeśli nie podano inaczej, owe osoby nie są faktycznymi użytkownikami produktów firmy Straumann ani pacjentami, u których zastosowano leczenie tymi produktami. Wszystkie nazwy produktów, niezależnie od tego, czy zostały zapisane wielkimi literami lub opatrzone symbolem znaku towarowego, są znakami towarowymi firmy Straumann, jej podmiotów stowarzyszonych, powiązanych firm, jej licencjodawców lub partnerów joint venture, jeśli nie określono inaczej.