Termeni și condiții generale (GTC) Straumann Dental S.R.L. (“Straumann”)

1. Dispoziții generale, domeniul de aplicare, alte dis-poziții

1.1 Ofertele, livrările și alte prestații ale Straumann - inclusiv cele viitoare - în raport cu persoanele menționate în secțiunea 1.2 de mai jos, se vor furniza doar în conformitate cu prezentul GTC. Straumann nu recunoaște și nu va fi ținută de respectarea niciunui termen și/sau condiție contrară sau diferită din partea Cumpărătorului care nu fac parte din acest GTC, cu excepția cazului în care Straumann acceptă în scris și în mod expres alte condiții și/sau termeni. De asemenea, Straumann va fi ținută de orice termen și/sau condiție care, nefiind stipu-lată în mod expres în prezentul, este totuși cunoscută de Straumann iar aceasta din urmă își îndeplinește necondiționat față de Cumpărător obligația reglementată de respectivul termen și/sau respectiva condiție.

1.2 Aceste GTC se vor aplica numai persoanelor care, la încheierea lor, desfășoară activități comerciale sau independente în conformitate cu legea în vigoare („antreprenori”) și persoanelor juridice sau unor fonduri speciale înființate și funcționând în conformitate cu dispozițiile legale în materie (toate acestea denumite în continuare, în mod generic, „Cumpărător”). Aceste condiții nu se vor aplica persoanelor fizice sau grupurilor de persoane fizice constituite în asociaţii care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale (“consumatori”).

1.3 Referitor la software-ul terților, respectiv al celor ce provin de la alți producători decât Straumann, condițiile de licențiere ale acestor producători vor avea prioritate. La cerere, Straumann va pune la dispoziția Cumpărătorului condițiile de licențiere ale producătorului terț înainte de semnarea contractului.

2. Formarea acordului, dispoziții privind modificarea contractului, documentații

2.1 Acordul se constituie în momentul în care Straumann confirmă comanda Cumpărătorului în scris și procedează la executarea corespunzătoare a acesteia. Actele adiționale, declarațiile personalului sau a reprezentaților, precum și orice modificări aduse comenzilor confirmate (inclusiv modificările produselor în curs de livrare) se vor confirma în scris de către Straumann pentru a fi valabile și obligatorii.

2.2 Straumann își rezervă dreptul de a modifica design-ul și materialele aferente descrierii produselor din catalog, cu condiția ca utilizarea produselor specificată în contract să nu fie grav afectată, presupunând, în mod rezonabil, că o astfel de modificare va fi acceptată de Cumpărător.

2.3 Straumann își păstrează toate drepturile de proprietate, drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de proprietate industrială (inclusiv dreptul de a aplica pentru recunoașterea/înregistrarea unor astfel de drepturi) asupra estimării costurilor, imaginilor, schițelor, și oricăror altor documentații; aceste documentații pot fi puse la dispoziția unor terți sub condiția ca, în niciun fel, confidențialitatea acestora să nu fie afectată.

3. Perioada de livrare, dispoziții privind obținerea li-vrării separate, neîndeplinirea obligațiilor de către cumpărător, acceptarea implicită

3.1 Termenii de livrare sau datele de livrare vor fi convenite de către părți ca fiind obligatorii doar în cazul în care sunt stabilite în scris la încheierea contractului. Dacă s-a convenit termenul de livrare, acesta va începe să curgă de la data confirmării comenzii de către Straumann, însă nu înainte ca detaliile specifice ale execuției să fie precizate de către Cumpărător. Termenul de livrare va fi considerat respectat în cazul în care transferul riscurilor, în conformitate cu secțiunea 4.1 de mai jos, a avut loc în perioada stipulată. În afară de acest caz, termenul de livrare va fi respectat în fiecare caz în parte doar dacă obligațiile și responsabilitățile Cumpărătorului vor fi îndeplinite corespunzător și la timp. Straumann își rezervă dreptul să refuze execuția la care s-a obligat dacă Cumpărătorul nu își îndeplinește oricare din obligațiile contractuale asumate.

3.2 Termenul de livrare va fi prelungit corespunzător în caz de neîndeplinire a obligațiilor, în caz de forță majoră sau în cazul altor impedimente neprevăzute care au avut loc după încheierea contractului și cu privire la care în sarcina Straumann nu va putea fi reținută și/sau invocată nicio culpă dacă aceste impedimente afectează negativ execuția asumată. Aceeași situație se va aplica și în cazul în care astfel de circumstanțe apar în legătură cu furnizorii de materii prime. Straumann va notifica Cumpărătorul privind apariția și încheierea unor astfel de impedimente cât mai curând posibil. Dacă problema persistă pentru o perioadă mai mare de 3 (trei) luni sau dacă este evident că această perioadă va dura mai mult de 3 (trei) luni, atât Cumpărătorul, cât și Straumann vor putea proceda la denunțarea unilaterală a prezentelor GTC, cu condiția transmiterii unei notificări scrise în acest sens către cealaltă Parte.

3.3 În afara cazurilor menționate în secțiunea 3.2 de mai sus, Straumann își va respecta obligațiile asumate față de Cumpărător și în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește obligațiile corespunzător și la timp. Nu se va lua în calcul riscul de achiziții. Straumann are dreptul de a proceda la denunțarea unilaterală a prezentului în cazul în care în sarcina sa nu poate fi reținută nicio culpă pentru nelivrare sau livrare întârziată.

3.4 Dacă devine evident, după semnarea prezentei, că plata către Straumann este afectată de incapacitatea Cumpărătorului de a-și îndeplini obligațiile asumate, Straumann va avea dreptul să refuze execuția la care s-a obligat, precum și alte activități premergătoare și/sau în legătură cu o asemenea execuție. Dreptul de a refuza execuția încetează în cazul în care se efectuează plata sau se asigură o garanție pentru execuție pe care Straumann, la libere sa apreciere, să o considere satisfăcătoare. Totodată, Straumann, la libera sa discreție, poate stabili în sarcina Cumpărătorului un termen rezonabil de plată sau de transfer al garanției. Dacă la expirarea unui asemenea termen Cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile, Straumann va avea dreptul să rezilieze pre-zentul GTC.

3.5 Dacă Cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile de acceptare sau de plată ale produselor livrate, Straumann poate rezilia prezentul GTC și/sau poate cere daune după expirarea unei perioade de remediere stabilită în mod rezonabil de către Straumann în interiorul căreia obligațiile către aceasta din urmă să fie îndeplinite. Dacă Straumann solicită inclusiv daune interese, aceasta din urmă poate solicita Cumpărătorului, fără a fi necesară prezentarea niciunei dovezi și/sau efectuarea oricărei alte formalități suplimentare, daune în valoare de:

a) 20% din prețul de achiziție, dacă produsul livrat este unul de serie sau standard, și în cazul în care nu se aplică subsecțiunea b), sau

b) 100% din prețul de achiziție, dacă produsul livrat a devenit inutilizabil datorită neîndeplinirii obligației de acceptare implicită de către Cumpărător, sau 

c) 100% din prețul de achiziție, dacă produsul livrat a fost produs individual, conform solicitărilor Cumpărătorului, iar Straumann a suportat cheltuieli pentru a asigura execuția respectivului produs.

De asemenea, Straumann își rezervă dreptul de a solicita și orice alte despăgubiri prevăzute de legea în vigoare.

3.6 Dacă Straumann nu își respectă obligația de livrare a produsului/produselor, Cumpărătorul va avea dreptul să solicite livrarea sau, după expirarea unei perioade de remediere care nu va putea fi mai mică de 21 (douăzeci şi una) de zile calendaristice de la primirea unei notificări scrise din partea Cumpărătorului în acest sens, se va putea rezilia prezentul GTC. Indiferent de situație, răspunderea Straumann pentru daunele cauzate de o eroare de execuție va fi limitată conform celor prevăzute în secțiunea 8 de mai jos.

4. Livrarea, expedierea și transferul de risc

4.1 Toate expedierile se fac pe riscul și pe seama Cumpă-rătorului. Riscurile se transferă Cumpărătorului în momentul în care marfa părăsește fabrica sau depozitul Straumann, după caz. Acest lucru se aplică și în cazul efectuării de livrări parțiale. Dacă expedierea este întârziată din cauza unor circumstanțe independente de voința Straumann, aceasta din urmă nu va purta nicio responsabilitate, riscurile urmând a se transfera în sarcina Cumpărătorului la data la care se emite notificarea privind disponibilitatea de expediere.

4.2 Cu excepția cazului în care Părțile convin asupra unor aranjamente speciale cu privire la metoda de expediere, Straumann va alege metoda de expediere după cum va considera de cuviință. Într-o asemenea situație, Părțile convin că în sarcina Straumann nu va reveni nicio obligație de a garanta că metoda de expediere aleasă este cea mai sigură, rapidă și/sau ieftină. Cu toate acestea, dacă este cazul, Cumpărătorul va avea obligația de a notifica în scris Straumann și transportatorul cu privire la orice daună suferită în timpul transportului de produsul/produsele livrate, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea produsului/produselor.

4.3 Atunci când Straumann acționează în calitate de revânzător al altor producători, iar Părțile convin în prealabil asupra colectării mărfii direct de către Cumpărător, Straumann pune la dispoziție produsele pentru a fi colectate în ambalajul standard al producătorului respectiv, fără asigurarea unor ambalaje suplimentare pentru transport, Cumpărătorul fiind singurul răspunzător în acest sens.

4.4 Straumann, la libera sa discreție, va putea accepta sau nu efectuarea de livrări și/sau execuții parțiale. În cazul în care acceptă în prealabil, în mod expres, efectuarea de asemenea livrări și/sau execuții parțiale, Straumann va factura în mod individual livrările parțiale și/sau execuția parțială astfel acceptată.

5. Prețuri și plata

5.1 Toate prețurile sunt exprimate în moneda locală și, în lipsa unui acord special între Părți, acestea vor fi prețuri franco fabrică sau franco depozit, la care se vor adăuga costurile de ambalare și expediere și taxa pe valoare adăugată.

5.2 Se va aplica prețul indicat de Straumann în confirmarea sa scrisă a comenzii sau, în lipsa unei confirmări scrise, prețul din lista de prețuri pentru clienți (catalog) valabil la data la care a fost plasată comanda. Listele de prețuri pentru clienții Straumann pot fi modificate în orice moment la libera discreție a Straumann. Cumpărătorului îi revine obligația să obțină de la Straumann informații cu privire la prețurile valabile la data încheierii contractului.

5.3 În lipsa unor prevederi contrare, plata se va face integral în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii de către Straumann. Plata va fi considerată efectuată la data la care contul bancar al Straumann este creditat cu suma facturată (primirea plății). Fără a aduce atingere primei teze, în cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de plată a unei livrări anticipate, factura emisă în acest sens va deveni scadentă imediat (data facturii), urmând ca achitarea acesteia să fie făcută de Cumpărător în termen de maxim 24 de ore de la intervenirea scadenței.

5.4 Toate costurile suportate în legătură cu plata, incluzând dar fără a se limita la comisioanele bancare și orice alte taxe suplimentare taxei pe valoarea adăugată sunt suportate integral de Cumpărător și se vor plăti imediat.

5.5 Dacă Cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile de plată, Straumann are dreptul de a solicita penalități de întârziere, conform dispozițiilor legale în vigoare.

5.6 Cumpărătorul poate fi despăgubit doar în baza unei hotărâri judecătorești definitive care stipulează faptul că sunt datorate despăgubiri și precizează cuantumul acestora.

6. Dreptul de retenție și alte garanții

6.1 Straumann are drept de retenție asupra produselor livrate până în momentul în care toate pretențiile sale, inclusiv cele viitoare în legătură cu relațiile comerciale cu Cumpărătorul (inclusiv pretențiile ocazionale, cum ar fi dobânzile, penalitățile etc.) sunt satisfăcute integral. Dacă un cec este acceptat, obligația este îndeplinită la data la care acesta este încasat, iar Straumann poate dispune de sume fără riscul ca o terță parte să invoce orice pretenție asupra acestora.

6.2 De la data la care Cumpărătorului îi este transferat dreptul de proprietate, acesta poate utiliza produsele livrate pentru operațiuni comerciale obișnuite, pentru a le revinde cu drept de retenție, sau pentru orice alte prestații pentru terțe părți.

6.3 Dacă Cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile de plată sau încalcă orice alte obligații contractuale, Straumann are dreptul să recupereze bunurile care vor fi rezervate sau, dacă este cazul, poate cere Cumpărătorului să cedeze către Straumann dreptul său de a cere terților returnarea produselor. Straumann are dreptul de a proceda la înregistrarea dreptului său de retenție în orice arhiva, registru public etc., pe cheltuiala Cumpărătorului. În lipsa unei declarații scrise în acest sens, exercitarea de către Straumann a dreptului de retenție și recuperarea bunurilor nu vor reprezenta și nu vor putea fi interpretate ca o denunțare sau încetare în orice alt mod a prezentului GTC. Straumann va avea dreptul de proceda la valorificarea bunurilor returnate prin vânzarea, închirierea acestora, sau în orice alt mod; orice astfel de venit generat de bunurile returnate/recuperate va fi considerat și folosit pentru reducerea/stingerea datoriilor Cumpărătorului, excluzând cheltuielile administrative și cele de amortizare. Dreptul de recuperare a bunurilor nu se va aplica asupra unei părți din bunuri pentru care plata a fost deja efectuată (ex., prin plata în avans), în măsura în care un astfel de aspect poate avea o aplicabilitate practică.

6.4 În măsura maximă permisă de lege, până la data achitării efective și integrale a oricărei sume datorate de Cumpărător în temeiul prezentului GTC, acesta transferă către Straumann, direct și necondiționat, toate și oricare drepturi asupra oricărei creanțe pe care Cumpărătorul le-ar avea asupra/cu privire la oricare bunuri ce fac obiectul prezentului GTC în relația cu orice terțe părți, în limita sumelor datorate de Cumpărător, iar Straumann acceptă în mod expres acest transfer. Straumann îl împuternicește pe Cumpărător să colecteze orice asemenea creanță în numele și pe seama sa, Straumann având dreptul de a revoca oricând prezenta împuternicire. Totodată, această autorizație de colectare poate fi revocată imediat și fără a fi necesară nicio altă formalitate din motive întemeiate, în special dacă Cumpărătorul nu procedează la plata sumelor astfel recuperate sau dacă s-a solicitat instituirea procedurii de insolvență împotriva sa. În acest caz, Cumpărătorul, la cererea Straumann, va furniza informații cu privire la creanța transferată care urmează a fi colectată, va pune la dispoziție documentația aferentă, și va informa debitorul cu privire la transferul de creanță. Transferul de creanță, conform primei teze din acest articol, va servi drept garanție pentru toate creanțele – inclusiv cele viitoare – care decurg din relațiile comerciale dintre Părți.

6.5 În orice situație de atribuire sau gajare a bunurilor către terți, Cumpărătorul va informa Straumann cu privire la dreptul său de retenție printr-o notificare scrisă. Dacă o terță parte nu poate rambursa contravaloarea taxelor judiciare sau legale suportate de Straumann în cadrul unor acțiuni legale întreprinse de aceasta pentru a rezolva o situație de atribuire sau gajare a bunurilor, atunci răspunderea pentru pierderile suferite de Straumann vor reveni în integralitate în sarcina Cumpărătorului.

7. Obligația Cumpărătorului de efectuare a inspecției, notificarea defectelor, drepturi în caz de defecte ma-teriale

7.1 In cazul unei achiziții care reprezintă o tranzacție comercială pentru ambele părți, Cumpărătorul va notifica în scris Straumann cu privire la orice defect, cu excepția defectelor ascunse, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la livrare; în caz contrar, bunurile vor fi considerate pe deplin acceptate. Notificarea scrisă cu privire la defectele ascunse va fi trimisă în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la constatarea defectului și va fi însoțită de dovezi pertinente în acest sens; în caz contrar, bunurile vor fi considerate acceptate pe deplin și definitiv și pentru astfel de defecte.

7.2 Dacă Cumpărătorul constată prin examinare vizuală, prin deschiderea la livrare, o deteriorare a bunurilor livrate datorată companiei de transport, acesta va obține de la compania de transport confirmarea pierderii sau deteriorării (notificarea deteriorării) și va notifica Straumann în acest sens prompt prin atașarea confirmării în scris. Același lucru se va aplica dacă Cumpărătorul constată ulterior pierderea sau deteriorarea care inițial nu au fost evidente printr-o examinare vizuală prin deschidere de la livrare.

7.3 În cazul în care bunurile prezintă defecte materiale, Straumann va avea opțiunea să remedieze sau să înlăture defectele printr-o execuție ulterioară sau prin livrarea unor bunuri noi fără defecte. Dacă un defect este remediat, Straumann va suporta toate cheltuielile necesare remedierii acestuia, în special cheltuielile de transport, exceptând cazul în care costurile sunt datorate expedierii bunurilor spre o altă locație decât locul de execuție.

În caz de înlocuire, Straumann poate cere Cumpărătorului să returneze obiectul defect. Dacă Straumann nu dorește sau nu poate asigura remedierea/înlocuirea, mai ales dacă aceasta este întârziată mult peste perioada unui termen rezonabil și care revine în responsabilitatea Straumann, sau dacă remedierea/înlocuirea prin altă metodă eșuează de cel puțin două ori, atunci Cumpărătorul, dacă nu consideră ca fiind oportune alte încercări de execuție la o data ulterioară, va avea dreptul de a denunța unilateral prezentul GTC sau să ceară o reducere a prețului de achiziție. Cumpărătorul poate la încetarea prezentului GTC prin invocarea existenței unor defecte minore ale bunului/bunurilor contractate doar după solicitarea și obținerea acceptului prealabil scris în acest sens din partea Straumann.

7.4 Drepturile legate de defectele materiale pot fi invocate doar dacă obiectul livrat are un defect material constata la data transferului riscului (în special în cazul unei execuții cu defect sau al materialelor de calitate inferioară). Nu vor putea fi invocate și nu își vor produce efectele drepturile legate de execuție materială în caz de manipulare sau utilizare necorespunzătoare a obiectului livrat, uzurii naturale, sau condițiilor de utilizare necorespunzătoare etc.

7.5 Perioada limită de reclamații pentru defectele materiale este de 1 (un) an de la data la care are lor transferul riscurilor. Prezenta prevedere nu se va aplica în caz de deces, vătămare corporală, sau deteriorare a stării de sănătate, sau în caz de neglijență, toate dovedite în conformitate cu dispozițiile legale incidente.

7.6 Răspunderea Straumann pentru prejudicii cauzate de defectul unui obiect livrat se va limita la prevederile stipulate în secțiunea 8 de mai jos.

7.7 Dacă un obiect livrat cu defect aparține unei terțe părți, Straumann, la libera sa discreție, va putea ceda către Cumpărător dreptul de a formula și transmite reclamația privind defectul împotriva furnizorului de materii prime, recomandându-i acestuia să acționeze respectivul furnizor în instanță. Răspunderea Straumann în temeiul secțiunilor 7.4–7.5 de mai sus poate fi angajată doar în cazul în care reclamațiile împotriva furnizorilor de materii prime ale Straumann nu sunt fezabile chiar dacă s-ar proceda la depunerea de acțiuni în instanță în termenele legale sau dacă soluționarea în instanță nu este oportună într-un caz determinat.

8. Limitarea răspunderii

8.1 Straumann va răspunde doar pentru culpa gravă, dovedită în mod corespunzător conform dispozițiilor legale aplicabile. Straumann nu va răspunde pentru pierderea profitului, pagubă colaterală, daune indirecte, sau alte pagube similare pe care le-ar putea ori le va suferi Cumpărătorul pe parcursul derulării prezentelor relații contractuale cu Straumann.

8.2. În caz de imposibilitate inițială de livrare, Straumann va răspunde doar în cazul în care impedimentul în execuție îi era cunoscut sau dacă necunoașterea s-a datorat unei neglijențe grave din partea acestuia, toate acestea urmând a fi dovedite în mod corespunzător conform dispozițiilor legale aplicabile.

8.3 Exonerarea de răspundere nu se aplică în caz de ascundere frauduloasă a defectelor dovedită și constatată în mod corespunzător printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

8.4 Orice exonerare de răspundere și limitare a răspunderii pentru Straumann stabilită în aceste GTC se va aplica și în cazul răspunderii personale a personalului, angajaților, reprezentanților, cesionarilor și agenților ai Straumann.

9. Proprietatea intelectuală

9.1 GTC și orice alte prevederi contractuale nu vor fi interpretate în sensul transferării Cumpărătorului drepturilor de proprietate intelectuală asupra produselor care aparțin Straumann. Mai mult, toate prezentările, planurile, calculele, precum și alte documentații generate de aceste GTC sau de orice alte prevederi contractuale vor rămâne în proprietatea exclusivă a Straumann.

10. Dispoziții speciale privind plasarea comenzilor pen-tru proteze și modele mandibulare pe baza datelor scanate

Dacă Cumpărătorul comandă o proteză dentară sau modele mandibulare prin transmiterea datelor scanate prin mijloace de transmitere electronică, (denumite în continuare “comenzi scanate”), se aplică suplimentar următoarele:

10.1 În cazul comenzilor electronice pentru proteze dentare, Cumpărătorul renunță la dreptul său de a primi avizul de acceptare din partea Straumann. La achiziția unui scanner, fiecare cumpărător primește de la Straumann un număr de cumpărător permanent și o parolă pentru transmiterea electronică a datelor. Comanda se poate plasa doar în cazul în care utilizatorul completează formularul utilizatorului furnizat de Straumann.

10.2 La sfârșitul fiecărei luni calendaristice, Straumann emite Cumpărătorului factura pentru protezele dentare livrate în cursul lunii respective pe baza comenzilor scanate. Modelele mandibulare livrate se facturează imediat.

10.3 Pentru a permite Straumann să își îndeplinească obligațiile de livrare aferente comenzilor scanate, Cumpărătorul își va îndeplini obligațiile la timp. În special, Cumpărătorul asigură corectitudinea datelor înregistrate, includerea tuturor informațiilor și transmiterea tuturor datelor scanate către Straumann. Angajații care operează scannerul și pregătesc comenzile scanate vor fi instruiți în mod corespunzător.

10.4 Pentru comenzile scanate, Straumann produce protezele dentale și modelele mandibulare conform datelor transmise către Straumann, utilizând materialul ales și indicat în mod corespunzător de Cumpărător. Prin urmare, nu vor exista reclamații în cazul defectelor datorate operării necorespunzătoare a scannerului, transmisiei eronate a datelor scanate, comandării unor materiale nepotrivite, sau modului de montare a protezei pacientului. Totodată, nu vor putea fi făcute reclamații dacă defectul se datorează procesării ulterioare sau alterării protezei dentare sau a modelului mandibular de către Cumpărător.

10.5 Dacă Cumpărătorul transmite Straumann o notificare scrisă cu privire la defectul materialului unei proteze dentare sau a unui model mandibular, acesta are obligația să le trimită către Straumann prompt, împreună cu modelul scanat anterior pentru a permite Straumann să analizeze reclamația. Dacă Straumann ajunge la concluzia că modelul a fost scanat necorespunzător de către Cumpărător și astfel datele au fost transmise în mod eronat, Straumann îl va notifica pe acesta cu privire la această concluzie imediat și îi va furniza ambele seturi de date drept dovadă. Doar la primirea noilor instrucțiuni de la Cumpărător, Straumann va produce și livra o altă proteză dentară sau model mandibular pe baza datelor corectate, cheltuielile urmând a fi suportate integral de Cumpărător.

11. Dispoziții speciale pentru serviciul de scanare și scanare și formare.

11.1 Dacă Cumpărătorul utilizează serviciul de scanare al Straumann, acesta produce bontul personalizat sau orice alt element protetic (“Element protetic”) în conformitate cu schița și dimensiunile modelului din ceară furnizate de cumpărător. Modelul din ceară trebuie să fie nou și să nu mai fi fost utilizat. Prin transmiterea modelului din ceară, Cumpărătorul confirmă că și-a dat acordul preliminar pentru schiță și producție (acordul preliminar al schiței). Straumann nu va răspunde pentru defectele de proiectare sau potrivire ale elementului protetic. Modelul din ceară trebuie dezinfectat înainte de livrare către Straumann. Cumpărătorul are obligația să confirme în scris faptul că dezinfecția a avut loc. Ambalajul modelului din ceară va fi realizat cu respectarea legislației în vigoare privind transportul și siguranța produselor transportate.

11.2 Dacă Cumpărătorul utilizează serviciul de scanare și formare al Straumann, acesta va proiecta și produce un element protetic strict conform paramerelor și dimensi-unilor schiței specificate de Cumpărător în bonul de comandă (bon de comandă sau comandă online). Stra-umann nu va modifica parametrii, dimensiunile și forma schiței specificate și aprobate de Cumpărător. Strau-mann nu răspunde pentru defectele schiței sau de po-trivire ale elementului protetic.

11.3 Modelul din ceară al Cumpărătorului nu se returnează Cumpărătorului, acesta urmând a fi distrus în termen de 90 de zile calendaristice după livrarea elementului protetic. Dacă Cumpărătorul nu transmite o notificare scrisă cu privire la defecte în acest interval de timp, expirarea acestui termen va reprezenta acceptul faptului că atât schița, cât și dimensiunile elementului protetic corespund modelului din ceară.

11.4 Dacă Cumpărătorul modifică sau ajustează elementul protetic livrat de Straumann, răspunderea Straumann pentru orice element astfel modificat va fi exclusă.

12. Dispoziții finale

12.1 Cu excepția cazului în care se prevede altfel, locul execuției va fi sediul social al Straumann din România.

12.2 Aceste GTC, relațiile contractuale, și orice litigiu care decurge din acestea, inclusiv orice litigiu cu privire la termene limită, rezolvarea reclamațiilor, răspunderea civilă, daune sunt guvernate de legislația din România.

12.3 Toate litigiile care decurg din aceste GTC sau din orice alt acord, sau în legătură cu acestea, vor fi soluționate de Părți prin negocieri amiabile. În cazul în care asemenea negocieri nu se vor finaliza cu stingerea diferendului, acesta va fi deferit spre soluționare instanțelor judecătorești competente din țara unde este înregistrat sediul social al Straumann din România.

12.4 Dacă oricare clauză a prezentului GTC este, în orice măsură, nevalabilă sau neaplicabilă, restul prezentului GTC nu va fi afectat de acest lucru şi va fi aplicabil în măsura maximă permisă de lege, urmând ca orice astfel de clauze nevalabile sau neaplicabile să fie înlocuite cu unele care să conducă pe cât posibil la acelaşi rezultat.

12.5 Nicio referire în prezentul GTC la orice drept sau cale de acţiune specifică nu va împiedica Straumann să exercite orice alt drept sau să urmeze altă cale de acţiune sau să menţină orice acţiune la care Straumann poate avea dreptul în alt fel conform legii.

Versiunea din: mai 2020

Straumann Dental S.R.L.