Juridische kennisgeving

De informatie op deze Website is uitsluitend bestemd voor algemene informatie- en voorlichtingsdoeleinden. Lees en bestudeer deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u deze Website bezoekt of gebruikt. Door deze Website te bezoeken of te gebruiken erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt. Als u niet instemt met de Gebruiksvoorwaarden, kunt u de site niet bezoeken of gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden

Alle inhoud van deze Website en de daar gebruikte software is het eigendom van of wordt beheerd door Institut Straumann AG en hieraan gelieerde bedrijven (‘Straumann’) of hun leveranciers en wordt internationaal beschermd door auteursrecht- en intellectueel-eigendomswetten. Straumann verleent u een beperkte en begrensde licentie om toegang te krijgen tot de inhoud en deze uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik te downloaden. Elke wijziging of verdere reproductie van de inhoud is verboden. De inhoud mag op geen enkele andere wijze worden gekopieerd of gebruikt zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van Straumann.

De hier vermelde informatie is algemeen van aard, geen vervanging voor medische of tandheelkundige zorg en niet bedoeld als medische of tandheelkundige zorg. Als u een medisch, tandheelkundig of ander gezondheidsprobleem hebt of vermoedt dat u een dergelijk probleem hebt, dient u contact op te nemen met uw zorgverlener. Artsen dienen vóór gebruik de bijsluiter te lezen.

Straumann zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie in deze Website op te nemen, maar geeft geen enkele verklaring, garantie of verzekering omtrent de beschikbaarheid, juistheid, actualiteit of volledigheid van deze Website of de daar vermelde informatie of inhoud. Straumann aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade of letsel voortvloeiend uit uw toegang of onvermogen om toegang te krijgen tot deze Website, of uit uw gebruik van of vertrouwen op deze Website of enige informatie die op deze Website wordt verstrekt.

Deze Website kan links of verwijzingen naar andere sites bevatten en kan toegankelijk zijn via koppelingen op externe Websites waarover Straumann geen controle heeft. Straumann draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade of letsel voortvloeiend uit die inhoud of die toegang. Links naar andere sites worden slechts voor het gemak van de gebruikers van deze Website geplaatst. Straumann behoudt zich het recht voor om de inhoud, links of verwijzingen van deze site op elk moment, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen. Producten waarnaar op deze Website wordt verwezen, mogen wellicht niet in alle rechtsgebieden worden verkocht. Elke aanbieding van een product op deze Website is ongeldig waar dat product verboden is. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Straumann voor een volledig en actueel overzicht van de producten die in uw specifieke markt verkrijgbaar zijn.

DEZE WEBSITE EN DE DAAR VERMELDE INHOUD EN INFORMATIE WORDEN AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. VOOR ZOVER DOOR DE TOEPASSELIJKE WET IS TOEGESTAAN EN MET UITZONDERING VAN WAT HIER SPECIFIEK IS UITEENGEZET, ONTHOUDT STRAUMANN ZICH VAN GARANTIES OF VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN OF PRODUCTEN OF SERVICES DIE STRAUMANN OF ENIGE ANDERE, DERDE PARTIJ AANBIEDT OF VERKOOPT. STRAUMANN WIJST UITDRUKKELIJK ELKE IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK MET BETREKKING HIERTOE AF. STRAUMANN AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, HIERONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, STRAFVERGOEDING OF GEVOLGSCHADE. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN DAT DE WEBSITE OF ENIGE INFORMATIE DIE STRAUMANN U AANBIEDT, ONONDERBROKEN, VIRUSVRIJ EN FOUTLOOS ZAL ZIJN. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van impliciete garanties niet toegestaan. Het is daarom mogelijk dat de voorgaande afwijzing niet op u van toepassing is.

Afbeeldingen van personen die op deze site worden getoond, dienen uitsluitend ter illustratie. Deze personen zijn geen echte gebruikers van, of patiënten die zijn behandeld met, producten van Straumann, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Alle productnamen, al dan niet in grootschrift of voorzien van het handelsmerksymbool, zijn handelsmerken van Straumann, hieraan gelieerde bedrijven, verwante bedrijven, licentiegevers of partners in een joint venture, tenzij anders vermeld.