Privacykennisgeving

1. Inleiding

De bescherming en beveiliging van persoonsgegevens is van het grootste belang voor Institut Straumann AG en de met haar gelieerde partijen (“Straumann”). Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens onder naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, waaronder de AVG (de Europese Algemene verordening gegevensbescherming) en de Zwitserse wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Het is voor ons belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt en wanneer u gebruik maakt van onze diensten of aanbiedingen. Wij willen ook dat u weet hoe wij deze gegevens vervolgens gebruiken. Deze privacykennisgeving informeert u hierover en over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of oneigenlijk gebruik. Sommige diensten van Straumann zijn afhankelijk van de verstrekking van nadere informatie, die wij zullen verstrekken in aanvullende privacykennisgevingen.

2. Welke maatregelen nemen wij om uw gegevens veilig te bewaren?

Wij nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of inzage door onbevoegde personen, al dan niet opzettelijk. De maatregelen zijn ontworpen ter waarborging van de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens en van de voortdurende beschikbaarheid en veerkracht van de systemen en diensten waarmee deze worden verwerkt. Onze beveiligingsmaatregelen zijn onder meer de versleuteling van uw gegevens, firewalls en wachtwoordbeveiliging. Onze maatregelen voor gegevensverwerking en beveiliging worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen. Wij wijzen u er echter op dat u er zelf verantwoordelijk voor bent, bij uw toegang tot en gebruik van onze websites en diensten, om goed beveiligde apparaten te gebruiken (bijv. antivirussoftware) ter voorkoming van onbevoegde toegang door derden.

3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie waarmee u persoonlijk wordt geïdentificeerd of die gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of factuurgegevens. Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens alleen wanneer dit wettelijk is toegestaan of wanneer u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. Wij zullen uw gegevens verwerken en opslaan zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn of totdat de doeleinden waarvoor de informatie is verzameld in redelijkheid zijn gerealiseerd; zie voor uw rechten op herroeping, intrekking en wissing paragraaf 7 en 9 hieronder. Wij verkrijgen uw Persoonsgegevens ofwel direct van uzelf, ofwel van derden met wie wij samenwerken en van wie u producten hebt gekocht en, voor zover wettelijk toegestaan, van openbaar beschikbare bronnen. Tenzij anders bepaald in specifieke aparte documentatie die van toepassing is of in bepaalde paragrafen hieronder, is Straumann altijd een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Onze verwerking van uw Persoonsgegevens is afhankelijk van uw interactie met ons en hiervoor is uw toestemming of een rechtsgrond nodig. Hiertoe behoort het volgende:

a. Contact- en informatieverzoeken
Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om uw contact- en informatieverzoeken te verwerken en hierop te reageren. De rechtsgrond is afhankelijk van de aard van het verzoek: een contractuele noodzaak, uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen.

b. E-shop & bestellingen
Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor registratie in onze eShop en op andere platforms voor de verwerking van uw bestellingen, betalingen en de facturering en voor het leveren van klantenondersteuning. Uw gegevens worden ook verwerkt door onze productiepartners en voor de verzending van de door u bestelde producten en ook voor de beantwoording van uw vragen over producten. Onze rechtsgronden zijn contractuele noodzaak, uw toestemming, de onderbouwing van een rechtsvordering en de voor ons geldende wettelijke verplichtingen, zoals de bewaring van facturen gedurende de wettelijke bewaartermijnen. Uw Persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt voor het verbeteren van de eShop en voor marketingdoeleinden op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

c. Offline- en onlinemarketing
We kunnen u informeren over onze producten, diensten, trainingen, evenementen en klanttevredenheidsonderzoeken op het gebied van tandheelkunde. We kunnen ook klantanalyses uitvoeren, met inbegrip van de samenvoeging van gegevens die we offline en online van u ontvangen, om informatie of aanbiedingen op maat, cursussen, evenementen en klanttevredenheidsonderzoeken op het gebied van tandheelkunde aan u aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn. Onze rechtsgronden zijn uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen.

d. Inschrijvingen voor cursussen en evenementen
Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om de registratie voor cursussen en evenementen uit te voeren, om diensten te leveren waarop u geabonneerd bent en om facturen te sturen, op basis van uw toestemming of onze contractuele verplichting. Wij kunnen u ook voorzien van informatie over dergelijke cursussen of evenementen op basis van uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen. Indien van toepassing en aangegeven, worden uw gegevens ook verwerkt door de partners met wie wij samenwerken voor de uitvoering en/of organisatie van de cursussen en evenementen. Wij kunnen de gegevens ook verwerken op grond van wettelijke verplichtingen tot bewaring van gegevens met betrekking tot facturen of contracten, onze gerechtvaardigde belangen en de onderbouwing van rechtsvorderingen.

e. Online-sollicitaties
Wanneer u solliciteert naar een vacature, trainingsmogelijkheid of stage bij ons, ofwel rechtstreeks op onze speciale website voor deze doeleinden, ofwel via een extern bureau of externe website of door verwijzing, zullen wij uw adres, contactgegevens en sollicitatiegegevens gebruiken en verwerken om uw sollicitatie te verwerken en te beoordelen, contact met u op te nemen en gesprekken te voeren. De rechtsgronden zijn uw toestemming, contractuele noodzaak, gerechtvaardigde belangen of onze wettelijke verplichtingen om bepaalde informatie te verifiëren. We kunnen de informatie ook verwerken om onze sollicitatieprocedure te verbeteren op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

f. Social-mediapagina's
Straumann is aanwezig op bepaalde social-medianetwerken, zoals Facebook, LinkedIn, TikTok en Instagram. Deze bieden u de mogelijkheid om op onze posts te reageren, hierop commentaar te geven, zelf een gebruikerspost aan te maken en ons privéberichten over persoonlijke zaken te sturen. Voor EER-landen worden bepaalde aspecten van het beheer van deze social-mediapagina's uitgevoerd op basis van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid met inachtneming van de voorwaarden van deze socialmedia-netwerken, die ook de essentie van de regeling met Straumann beschikbaar maken. De gegevens die u in dit kader verstrekt en die voor ons toegankelijk kunnen zijn (bijv. gebruikersnaam, foto's, interesses, indien van toepassing, contactgegevens, interactie met onze pagina's, vind-ik-leuks en reacties op onze berichten, directe berichtenuitwisseling) zullen wij uitsluitend gebruiken voor de communicatie met klanten en potentiële klanten op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Ons belang is dat wij u een platform willen bieden waarop wij actuele informatie kunnen weergeven en met behulp waarvan u uw verzoek aan ons kunt richten en wij tijdig op uw verzoek kunnen reageren.

g. Wettelijke verplichtingen en wetenschappelijk onderzoek
In haar rol als wettelijke fabrikant van medische hulpmiddelen is Straumann wereldwijd onderworpen aan een verscheidenheid aan wetten, regels en normen die gericht zijn op het bieden van een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de patiënt en hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor medische hulpmiddelen. Als zodanig is Straumann verplicht om de veiligheid, kwaliteit en werkzaamheid van haar producten te waarborgen door nakoming van de volgende, niet-uitputtende lijst met verplichtingen: de verkrijging van goedkeuringen van toezichthoudende instanties, de verzameling van informatie over en het traceren, monitoren en melden van bijwerkingen, tests en klinische evaluaties, klinische follow-uprapportages en bewakingsprocessen na de marktintroductie en de instandhouding van kwaliteitszorgsystemen en processen voor klachten over de kwaliteit. Wanneer in deze context gegevens aan toezichthoudende instanties worden doorgegeven, gebeurt dit altijd in geaggregeerde of gepseudonimiseerde vorm zodat de betrokkenen niet kunnen worden geïdentificeerd. De rechtsgronden voor deze verdere verwerkingsactiviteiten zijn onze wettelijke verplichtingen en het algemene belang om hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor medische hulpmiddelen en zorgbehandelingen te waarborgen, wetenschappelijk onderzoek en de onderbouwing van rechtsvorderingen, of onze wettelijke verplichtingen en onze gerechtvaardigde belangen bij de naleving van de voor ons geldende grensoverschrijdende wet- en regelgeving en een algemeen belang bij wereldwijde veiligheidsnormen voor medische hulpmiddelen evenals de onderbouwing van rechtsvorderingen. De toestemming van de betrokkene kan de toepasselijke rechtsgrond zijn wanneer dit wettelijk verplicht is.

Straumann kan ook wetenschappelijk onderzoek, productontwikkeling en klinische evaluaties uitvoeren, onder naleving van de geldende wet- en regelgeving, op basis van gepseudonimiseerde gegevens, waarbij de juiste documentatie aanwezig is en de juiste informatievoorziening heeft plaatsgevonden. De rechtsgronden voor dergelijke verwerkingsactiviteiten zijn onze gerechtvaardigde belangen bij het bereiken van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor onze medische hulpmiddelen, de zorg voor patiënten en wetenschappelijk onderzoek.

h. Statistische en gebruiksgegevens
Straumann maakt gebruik van producten, diensten en software-informatie met betrekking tot de werking en het gebruik daarvan (“Gebruiksgegevens”) om het gebruik van dergelijke producten, diensten en software te analyseren en inzichtelijk te maken door middel van statistieken (in geaggregeerde of gepseudonimiseerde vorm) om deze verder te verbeteren, om nieuwe versies te ontwikkelen, voor trainingsdoeleinden, om het gebruik ervan te optimaliseren en uiteindelijk om betere gebruikersondersteuning te kunnen bieden. Straumann kan dergelijke Gebruiksgegevens rechtstreeks verkrijgen via uw gebruik van onze producten, diensten en software of via OEM's, voor zover de gebruiker het betreffende product via Straumann heeft gekocht of via onze platforms of websites met een dergelijk(e) product, dienst of software is verbonden. De rechtsgronden zijn uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen.

i. Verwijzingen
Door gebruik te maken van onze producten en diensten zult u soms patiëntencasussen kunnen verwijzen naar, of inzage in patiëntencasussen kunnen verlenen aan, andere beroepsbeoefenaren in de zorg. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat u beschikt over de benodigde toestemming en dat de informatievoorziening heeft plaatsgevonden om aan dergelijke beroepsbeoefenaren inzage te verlenen in die patiëntencasussen. U garandeert jegens Straumann dat u alleen op rechtmatige wijze, en onder naleving van de voor u geldende wet- en regelgeving en beroepsnormen, zult verwijzen naar, of inzage zult verlenen in, dergelijke patiëntencasussen.

j. Vastlegging implantaatbehandeling
Beroepsbeoefenaren die gebruik maken van de kwaliteitszorgdiensten voor tandheelkundige praktijken van de Implantatenregistratie op het Straumann AXS-Platform (een platform dat beroepsbeoefenaren op eenvoudige wijze toegang biedt tot verschillende producten en diensten van de Straumann-groep en externe partners) kunnen aan hun patiënten gekoppelde informatie vastleggen inzake producten en behandelingen die in het verleden plaatsvonden of nog lopen, waarvoor afzonderlijke voorwaarden voor gegevensdeling gelden zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden van AXS. Voor dit gebruik zullen de respectievelijke beroepsbeoefenaren aanvullende informatie over uw privacy aan u verstrekken.

4. Patiëntgegevens

Voor bepaalde diensten die Straumann levert, zoals orthodontiebehandelingen of AXS-platformdiensten, is de verstrekking van patiëntgegevens vereist. Wij verwerken de aldus verstrekte persoonsgegevens op veilige wijze en met de benodigde zorgvuldigheid zoals beschreven in paragraaf 3 hierboven of zoals elders in deze Privacykennisgeving nader is aangegeven. Wij verzoeken u om alleen persoonsgegevens aan ons te verstrekken indien en waar dat nodig is. Gebruik in referentievelden geen direct identificeerbare informatie, zoals de naam van de patiënt.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Straumann, wordt u beschouwd als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke voor de zorgdiensten en -behandelingen die u aan uw patiënt levert en voorschrijft. U garandeert dat u telkens waar en wanneer dit wettelijk verplicht is de benodigde toestemming van uw patiënt hebt verkregen voor zijn of haar medische behandeling en een gepaste kennisgeving inzake gegevensbescherming aan uw patiënt hebt verstrekt. Indien persoonsgegevens worden gedeeld buiten de speciale kanalen die Straumann daarvoor aanbiedt, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dergelijke gegevens op een beveiligde manier worden gedeeld door gebruik te maken van passende versleuteling.

5. Verplichte informatie

Als een gegevensverzamelingsformulier gegevensvelden bevat die als verplicht of met een sterretje (*) zijn gemarkeerd, is de verstrekking van die informatie ofwel wettelijk of contractueel verplicht, ofwel mogelijk nodig voor het sluiten van een overeenkomst, het leveren van diensten of het bereiken van het aangegeven doel. Wanneer u de verplichte informatie niet verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat wij een overeenkomst niet kunnen nakomen, dat de gevraagde dienst niet wordt geleverd of dat het aangegeven doel niet kan worden bereikt.

6. Met wie delen wij uw gegevens?

Uw Persoonsgegevens en de persoonsgegevens van derden die u aan ons verstrekt, kunnen worden gedeeld met externe dienstverleners, leveranciers en andere samenwerkingspartners die Straumann inschakelt voor de verwerking van uw bestellingen, verzoeken en registraties voor cursussen en evenementen. Dergelijke Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met externe dienstverleners die ondersteunende diensten verlenen aan Straumann, zoals bijvoorbeeld drukkerijen, verzendbedrijven, callcenters, reclamebureaus, internet- en IT-dienstverleners, certificeringspartners, aangemelde instanties en datacentra. Bovendien kunnen wij uw gegevens delen met andere ondernemingen waarmee Straumann gelieerd is, in het bijzonder voor ondersteunings-, verwerkings-, leverings- of marketingdoeleinden.

Onze dienstverleners, leveranciers en andere samenwerkingspartners mogen uw Persoonsgegevens uitsluitend voor onze doeleinden verwerken. Het delen van Persoonsgegevens met derde partijen en gelieerde ondernemingen is onderworpen aan hun naleving van onze privacy- en geheimhoudingsvoorwaarden.

Onze dienstverleners, leveranciers en andere samenwerkingspartners kunnen geheel of gedeeltelijk gevestigd zijn buiten uw woonland voor de toepassingen die worden beschreven in deze Privacykennisgeving of andere toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming. De gegevensbeschermingsnormen en -wetgeving in dergelijke landen kunnen afwijken van de normen en wetgeving in uw woonland. Voor dergelijke doorgiften geldt dat Straumann de persoonsgegevens zal beschermen onder nakoming van de verplichtingen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en zal waarborgen dat een passend beschermingsniveau wordt geboden in overeenstemming met die wetgeving. Straumann zal zich voor deze doorgiften baseren op de zogenaamde standaardcontractbepalingen als de betreffende partij niet onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit en geen van de uitzonderingen van toepassing is. Mocht u nog vragen hebben, bijvoorbeeld waar u een kopie kunt krijgen, neem dan contact met ons op.

7. Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden, echter onverminderd de toepasselijke wettelijke verplichtingen of rechten. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw gegevens of als u de door u gegeven toestemming wilt intrekken, stuur dan een kort bericht naar het e-mailadres of postadres dat in paragraaf 9 is vermeld.

8. Serverlogbestanden en cookies

Telkens wanneer een bezoeker onze website bezoekt, worden er tijdelijk gegevens over dit proces in een logbestand (Server Log Files) opgeslagen en verwerkt. In het logbestand wordt de volgende informatie opgeslagen:

- een beschrijving van het type en de versie van de gebruikte webbrowser;
- het gebruikte besturingssysteem;
- de URL-categorie van de pagina waar de gebruiker vandaan gekomen is;
- de hostnaam van de terminal via welke toegang wordt verkregen;
- de datum en tijd van het serververzoek;
- het IP-adres.

Een IP-adres is een numeriek adres van uw technische apparaat (computer of mobiel apparaat) dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het internet en onze websites. Het IP-adres maakt de communicatie tussen computers en servers mogelijk. De verwerking van deze zogenaamde serverloggegevens door Straumann is nodig om technische redenen, voor websiteanalyse en -verbetering en voor het waarborgen van de systeemveiligheid.

Net als veel andere bedrijven maken wij ook gebruik van zogenaamde “cookies” en vergelijkbare technologieën op onze websites en in onze apps. Cookies zijn kleine bestanden die worden verzonden naar en opgeslagen op uw apparaat; zij worden bewaard voor later gebruik. Wij gebruiken zowel permanente cookies, die op uw apparaat blijven staan wanneer u de Straumann-website verlaat, als sessiecookies, die verlopen wanneer de browsersessie eindigt of u ervoor kiest om het browservenster te sluiten. Voor zover dit op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht is, zullen wij uw toestemming vragen voordat wij deze technologieën gebruiken. We zullen ook informatie verstrekken over wie cookies kan plaatsen en/of lezen evenals andere informatie die verplicht moet worden gegeven op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Voor zover de toepasselijke wetgeving geen toestemming vereist, beroepen wij ons op onze gerechtvaardigde belangen bij het faciliteren en waarborgen van technische functies, het gebruiksvriendelijk maken van de interactie met onze websites en apps en ons belang om optimaal in te spelen op uw behoeften of om bezoeken aan onze website te evalueren voor marketing- en optimalisatiedoeleinden.

U kunt cookies beheren door de cookies van uw apparaat te verwijderen: u kunt alle cookies die al op uw apparaat staan verwijderen door de browsegeschiedenis van uw browser te wissen. Hierdoor worden alle cookies van alle door u bezochte websites gewist. Houd er echter wel rekening mee dat u dan misschien ook bepaalde opgeslagen informatie kwijtraakt (bijvoorbeeld opgeslagen inloggegevens, sitevoorkeuren). Site-specifieke cookies kunt u ook beheren in de privacy- en cookie-instellingen van uw voorkeursbrowser. U kunt de meeste moderne browsers zo instellen dat er geen cookies op uw apparaat worden geplaatst; in dat geval zult u misschien bepaalde voorkeuren bij elk bezoek aan een site/pagina handmatig moeten aanpassen en zullen sommige diensten en functionaliteit misschien niet goed werken (bijvoorbeeld profielaanmelding).

9. Informatieverstrekking en uitoefening van privacyrechten

Als u vragen hebt over de verzameling en het gebruik van uw Persoonsgegevens door ons, zullen we die graag beantwoorden.

Daarnaast heeft u het recht op rectificatie (artikel 16 AVG), recht op wissing (artikel 17 AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG), recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG), echter onder voorbehoud van wettelijke verplichtingen of rechten.

Neem in elk geval contact met ons op via het volgende adres:

Postadres: 
Straumann BV
Privacy
Einsteinweg 15
3404 LE IJsselstein
Netherlands

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op: privacy.nl@straumann.com.

Als u meer informatie wenst over uw privacyrechten of een klacht wilt indienen, kunt u ook contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacykennisgeving van tijd tot tijd bij te werken. De gewijzigde versie van de privacykennisgeving zal met een nieuwe versiedatum op deze website worden gepubliceerd. Lees daarom de privacykennisgeving nogmaals door wanneer u ons opnieuw bezoekt. Voor de toegang tot en het gebruik van de Straumann-websites en de gegevens die daarbij kunnen worden verzameld, geldt de privacykennisgeving die op dat moment op de betreffende website is gepubliceerd.

Versie: september 2023