Oznámení o ochraně osobních údajů

1. Úvod

Ochrana a bezpečnost osobních údajů je pro Institut Straumann AG a jeho pobočky (dále jen „Straumann“) velmi důležitá. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů a soukromí, včetně GDPR (nařízení EU o ochraně osobních údajů) a švýcarských zákonů o ochraně osobních údajů.

Je pro nás důležité, abyste věděli, jaké osobní údaje jsou shromažďovány při návštěvě našich webových stránek a při používání našich služeb nebo nabídek. Chceme také, abyste věděli, jak tyto údaje následně používáme. Toto oznámení o ochraně osobních údajů poskytuje tyto informace a dále také informuje, jak chráníme vaše osobní údaje před manipulací, ztrátou, zničením nebo nesprávným použitím. Na konkrétní služby společnosti Straumann se mohou vztahovat další informace, které uvedeme v dalších oznámeních o ochraně osobních údajů.

2. Jak bezpečné jsou vaše údaje?

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Tato opatření jsou navržena tak, aby byla zajištěna důvěrnost a integrita vašich údajů a aby byla zajištěna trvalá dostupnost a odolnost systémů a služeb, které je zpracovávají. Naše bezpečnostní opatření zahrnují šifrování vašich údajů, firewally a ochranu heslem. Naše opatření pro zpracování a zabezpečení údajů jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým vývojem. Upozorňujeme však, že při přístupu k našim webovým stránkám a službám nesete výhradní odpovědnost za používání vhodně zabezpečených zařízení (např. antivirového softwaru), abyste zabránili neoprávněnému přístupu třetích stran.

3. Jak používáme vaše osobní údaje?

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace, které vás identifikují nebo mohou být použity k vaší osobní identifikaci, například vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo fakturační údaje. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v případě, že je to povoleno zákonem nebo pokud jste nám k tomu dali předchozí souhlas. Vaše údaje budeme zpracovávat a uchovávat tak dlouho, dokud nám to bude ukládat zákon, nebo dokud nebudou přiměřeně splněny účely, pro které byly shromážděny. Svá práva na odvolání, zpětvzetí a vymazání naleznete v částech 7 a 9 níže. Osobní údaje, které se vás týkají, získáváme buď přímo od vás, od partnerských třetích stran, jejichž produkty jste si pořídili, a v zákonem povoleném rozsahu z veřejně dostupných zdrojů. Pokud není v konkrétní samostatné platné dokumentaci nebo v konkrétních částech níže uvedeno jinak, je společnost Straumann vždy nezávislým správcem podle platných zákonů o ochraně osobních údajů.

Naše zpracování vašich osobních údajů závisí na vaší interakci s námi a vyžaduje váš souhlas nebo právní základ. Zahrnuje následující:

a. Kontakt a žádosti o informace
Vaše osobní údaje používáme ke zpracování vašich kontaktů a žádostí o informace a k odpovědi na ně. Právní základ závisí na povaze žádosti: smluvní závazek, váš souhlas nebo naše oprávněné zájmy.

b. E-shop a objednávky
Vaše osobní údaje používáme k registraci v našem e-shopu a na dalších platformách, abychom mohli zpracovávat vaše objednávky, platby, vystavovat faktury a poskytovat zákaznickou podporu. Vaše údaje budou zpracovávány také našimi výrobními partnery a za účelem expedice objednaných produktů a řešení vašich dotazů ohledně produktů. Naším právním základem je smluvní závazek, váš souhlas, ochrana právních nároků a právní povinnosti, které se na nás vztahují, jako je například uchovávání faktur po zákonem stanovenou dobu uchovávání.

Vaše osobní údaje mohou být dále používány ke zlepšování e-shopu a pro marketingové účely na základě našich oprávněných zájmů.

c. Offline a online marketing
Můžeme vás informovat o našich produktech, službách, školeních, akcích a zákaznických průzkumech v oblasti stomatologie. Můžeme také provádět analýzu zákazníků, která může zahrnovat kombinaci údajů, které od vás získáme offline a online, abychom vám mohli poskytovat informace nebo nabídky na míru a také kurzy, akce a průzkumy spokojenosti zákazníků, které by vás mohly zajímat v oblasti stomatologie. Naším právním základem je váš souhlas nebo náš oprávněný zájem.

d. Registrace na kurzy a akce
Vaše osobní údaje používáme k registraci na kurzy a akce, k poskytování předplacených služeb a k zasílání faktur na základě vašeho souhlasu nebo našeho smluvního závazku. Na základě vašeho souhlasu nebo našich oprávněných zájmů vám také můžeme poskytovat informace o těchto kurzech a akcích. V příslušných a uvedených případech budou vaše údaje zpracovávány také našimi spolupracujícími partnery za účelem realizace a/nebo organizace kurzů a akcí. Údaje můžeme dále zpracovávat na základě zákonných povinností uchovávat údaje týkající se faktur nebo smluv, našich oprávněných zájmů a ochrana právních nároků.

e. Online žádosti o zaměstnání
Když se u nás ucházíte o volné pracovní místo, možnost školení nebo stáže, ať už přímo na našich specializovaných webových stránkách, prostřednictvím agentury nebo webové stránky třetí strany nebo na základě doporučení, používáme a zpracováváme vaši adresu, kontaktní informace a údaje o žádosti za účelem jejího zpracování a vyhodnocení, vašeho kontaktování a vedení pohovorů. Právním základem je váš souhlas, smluvní závazek, oprávněné zájmy nebo naše právní povinnosti při ověřování určitých informací. Na základě našich oprávněných zájmů můžeme dále zpracovávat informace za účelem zlepšení procesu podávání žádostí.

f. Stránky sociálních médií
Společnost Straumann je přítomna na některých sociálních sítích, jako je Facebook, LinkedIn, TikTok a Instagram. Ty vám nabízejí možnost reagovat na naše příspěvky, komentovat je, vytvořit vlastní uživatelský příspěvek a posílat nám soukromé zprávy týkající se osobních otázek. V případě zemí EHP jsou některé aspekty správy těchto stránek na sociálních médiích prováděny na základě společného řízení za podmínek stanovených těmito sociálními sítěmi, které rovněž zpřístupňují podstatu ujednání se společností Straumann. Údaje, které v této souvislosti poskytnete a které nám mohou být přístupné (např. uživatelské jméno, obrázky, případné zájmy, kontaktní údaje, interakce s našimi stránkami, lajky a komentáře k našim příspěvkům, přímé zprávy), budeme používat výhradně za účelem komunikace se zákazníky a potenciálními zákazníky na základě našich oprávněných zájmů. Naším zájmem je poskytnout vám platformu, na které můžeme zobrazovat aktuální informace a s jejíž pomocí se na nás můžete obracet se svými požadavky a my na ně můžeme včas reagovat.

g. Regulační povinnosti a vědecký výzkum
Společnost Straumann jako právní výrobce zdravotnických prostředků podléhá celosvětově řadě zákonů, předpisů a norem, jejichž cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví pacientů a vysoké standardy kvality a bezpečnosti zdravotnických prostředků. Společnost Straumann je proto povinna zajistit bezpečnost, kvalitu a účinnost svých výrobků prostřednictvím dodržování následujícího neúplného seznamu povinností: získávání souhlasů regulačních orgánů, informování o nežádoucích příhodách a jejich sledování, monitorování a hlášení, testování a klinická hodnocení, hlášení následných klinických opatření po uvedení na trh a procesy dozoru, udržování systémů řízení kvality a procesy stížností týkajících se kvality. Pokud jsou údaje v této souvislosti předávány regulačním orgánům, jsou vždy v agregované nebo pseudonymizované podobě, aby nebylo možné identifikovat dotčené subjekty údajů. Právním základem pro tyto další činnosti zpracování jsou naše právní povinnosti a veřejný zájem na zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti zdravotnických prostředků a léčebných postupů, vědecký výzkum a ochrana právních nároků nebo naše právní povinnosti a naše oprávněné zájmy na dodržování mezinárodních zákonů a předpisů, které se na nás vztahují, a veřejný zájem na celosvětových standardech bezpečnosti zdravotnických prostředků, jakož i ochrana právních nároků. Příslušným základem může být souhlas subjektu údajů, pokud to zákon vyžaduje.

Společnost Straumann může rovněž provádět vědecký výzkum, vývoj produktů a klinická hodnocení v souladu s platnými zákony a předpisy na základě pseudonymizovaných údajů a s veškerou příslušnou dokumentací a informacemi. Právním základem pro tyto činnosti zpracování jsou naše oprávněné zájmy na dosažení vysokých standardů kvality a bezpečnosti našich zdravotnických prostředků, zdravotní péče o pacienty a také vědecký výzkum.

h. Statistické údaje a údaje o používání
Společnost Straumann používá informace o produktech, službách a softwaru, které se týkají jejich fungování a používání („údaje o používání“), za účelem analýzy a lepšího pochopení používání těchto produktů, služeb a softwaru prostřednictvím statistik (v agregované nebo pseudonymizované podobě), aby je mohla vylepšovat, vyvíjet nové, pro účely školení, optimalizovat jejich používání a také uživatelům poskytovat lepší podporu. Společnost Straumann může takové údaje o používání získávat přímo při používání našich produktů, služeb a softwaru nebo prostřednictvím výrobců originálního vybavení, pokud uživatel zakoupil příslušný produkt prostřednictvím společnosti Straumann nebo s takovým produktem, službou nebo softwarem přišel do styku prostřednictvím našich platforem nebo webových stránek. Právním základem je váš souhlas nebo náš oprávněný zájem.

i. Doporučení
Prostřednictvím používání našich produktů a služeb můžete doporučovat případy pacientů jiným zdravotnickým pracovníkům nebo jim k nim poskytovat přístup. Jste plně a výhradně zodpovědní za to, že máte k dispozici všechny příslušné souhlasy a informační oznámení, abyste mohli těmto zdravotnickým pracovníkům poskytnout přístup k případům pacientů. Společnosti Straumann zaručujete, že budete takové případy pacientů doporučovat nebo k nim poskytovat přístup pouze zákonným způsobem a v souladu s platnými zákony, předpisy a profesními standardy, které se na vás vztahují.

j. Záznamy o léčbě implantáty
Zdravotničtí pracovníci využívající služby řízení kvality zubních ordinací v rámci registru implantátů, který je k dispozici na platformě Straumann AXS (což je platforma, na níž mohou zdravotničtí pracovníci snadno získat přístup k různým produktům a službám skupiny Straumann a partnerských třetích stran), mohou zaznamenávat dřívější a průběžné informace o produktech a léčbě související s jejich pacienty, a to za samostatných podmínek sdílení údajů stanovených v podmínkách používání platformy AXS. Pro takové použití vám příslušní zdravotničtí pracovníci poskytnou další informace týkající se ochrany osobních údajů.

4. Údaje o pacientech

Některé služby poskytované společností Straumann, například ortodontické ošetření nebo služby platformy AXS, vyžadují poskytnutí údajů o pacientovi. Všechny takto poskytnuté osobní údaje zpracováváme bezpečně a s veškerou nezbytnou péčí, jak je popsáno v části 3 výše nebo jak je dále popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Žádáme vás, abyste nám poskytli osobní údaje pouze v případě, že je to nutné. Prosíme, abyste v referenčních polích nepoužívali přímo identifikovatelné údaje, jako je jméno pacienta.

Pokud se se společností Straumann výslovně nedohodnete jinak, jste považováni za nezávislého správce zdravotnických služeb a léčby, které poskytujete a předepisujete svému pacientovi. Zaručujete, že jste v případech, kdy to zákon vyžaduje, získali příslušný souhlas pacienta s lékařskou péčí o svého pacienta a předložili mu příslušné oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje sdíleny mimo vyhrazené kanály poskytované společností Straumann, odpovídáte za to, že tyto údaje budou sdíleny zabezpečeným způsobem za použití vhodného šifrování.

5. Povinné informace

Pokud formulář pro sběr údajů obsahuje datová pole, která jsou označena jako povinná nebo hvězdičkou (*), je poskytnutí těchto informací buď vyžadováno zákonem nebo smlouvou, nebo může být nezbytné pro uzavření smlouvy, poskytování služeb nebo splnění stanoveného účelu. Pokud požadované informace neposkytnete, může to mít za následek, že nebudeme moci splnit smlouvu, požadovaná služba nebude poskytnuta nebo nebude možné dosáhnout stanoveného účelu.

6. S kým sdílíme vaše údaje?

Vaše osobní údaje a osobní údaje třetích stran, které nám poskytnete, mohou být sdíleny s poskytovateli služeb třetích stran, dodavateli a dalšími partnery pro spolupráci, které společnost Straumann využívá pro zpracování vašich objednávek, žádostí a registrací na kurzy a akce. Tyto osobní údaje mohou být rovněž sdíleny s poskytovateli služeb třetích stran, kteří společnosti Straumann poskytují podpůrné služby, včetně například tiskáren, lettershopů, call center, reklamních agentur, poskytovatelů internetových a IT služeb, certifikačních partnerů, notifikovaných osob a datových center. Kromě toho můžeme vaše údaje sdílet s dalšími afilacemi společnosti Straumann, zejména pro účely podpory, zpracování, dodávek nebo marketingu.

Naši poskytovatelé služeb, dodavatelé a další spolupracující partneři mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro naše účely. Jakékoli sdílení osobních údajů s třetími stranami a přidruženými společnostmi je podmíněno dodržováním našich podmínek ochrany osobních údajů a důvěrnosti.

Někteří nebo všichni naši poskytovatelé služeb, dodavatelé a další spolupracující partneři se mohou nacházet mimo zemi vašeho bydliště, a to pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo v jiných platných podmínkách ochrany údajů. Normy a právní předpisy na ochranu údajů v těchto zemích se mohou lišit od norem a právních předpisů v zemi vašeho bydliště. Při takovém předávání bude společnost Straumann chránit osobní údaje v souladu s tím, jak to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů, a zajistí, aby byla splněna odpovídající úroveň ochrany podle těchto zákonů. Společnost Straumann se bude při takovém předávání údajů spoléhat na tzv. standardní smluvní doložky, pokud se na příslušné údaje nevztahuje rozhodnutí o odpovídající ochraně a neuplatní se žádná z výjimek. Pokud máte další dotazy, včetně dotazu, kde lze získat kopii, kontaktujte nás.

7. Vaše právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, avšak s výhradou platných právních požadavků nebo práv.

8. Google Analytics

Pokaždé, když návštěvník navštíví naše webové stránky, jsou údaje o tomto procesu dočasně uloženy do souboru protokolu (soubory serverových protokolů) a zpracovány. V souboru protokolu jsou uloženy následující informace:

- popis typu a verze použitého webového prohlížeče,
- použitý operační systém,
- kategorie odkazující adresy URL,
- hostitelský název přistupujícího terminálu,
- datum a čas požadavku na server,
- IP adresa.

IP adresa je číselná adresa vašeho technického zařízení (počítače nebo mobilního zařízení) použitého pro přístup k internetu a našim webovým stránkám. IP adresa umožňuje komunikaci mezi počítači a servery. Zpracování těchto tzv. údajů serverových protokolů společností Straumann je nutné z technických důvodů, pro analýzu a zlepšování webových stránek a pro zajištění bezpečnosti systémů.

Stejně jako mnoho jiných společností používáme na našich webových stránkách a v našich aplikacích tzv. „soubory cookie“ a podobné technologie. Soubory cookie jsou malé soubory, které se odesílají do vašeho zařízení, ukládají se v něm a jsou připraveny k pozdějšímu načtení. Používáme jak trvalé soubory cookie, které zůstanou ve vašem zařízení, když opustíte webové stránky společnosti Straumann, tak soubory cookie relace, jejichž platnost vyprší, když relace prohlížeče skončí nebo když se rozhodnete zavřít okno prohlížeče. V rozsahu vyžadovaném platnými zákony vás před použitím těchto technologií požádáme o souhlas. Poskytneme vám také informace o tom, kdo může soubory cookie ukládat a/nebo číst, a další informace požadované podle platných zákonů o ochraně osobních údajů. V rozsahu, v jakém platné právní předpisy nevyžadují souhlas, se spoléháme na naše oprávněné zájmy týkající se usnadnění a zajištění technických funkcí, uživatelsky přívětivé interakce s našimi webovými stránkami a aplikacemi a na náš zájem optimálně vyhovět vašim potřebám nebo vyhodnocovat návštěvy našich webových stránek pro marketingové a optimalizační účely.

Soubory cookie můžete spravovat jejich odstraněním z vašeho zařízení: všechny soubory cookie, které jsou již v zařízení, můžete odstranit vymazáním historie procházení v prohlížeči. Tím odstraníte všechny soubory cookie všech webových stránek, které jste navštívili. Mějte však na paměti, že tak můžete také přijít o některé uložené informace (např. uložené přihlašovací údaje, předvolby stránek). Soubory cookie pro konkrétní stránky můžete spravovat také v nastavení ochrany soukromí a souborů cookie v preferovaném prohlížeči. Většinu moderních prohlížečů můžete nastavit tak, aby se do vašeho zařízení žádné soubory cookie neukládaly, ale pak možná budete muset při každé návštěvě webu či stránky ručně upravovat některé předvolby a některé služby a funkce nemusí vůbec správně fungovat (např. přihlašování k profilu).

9. Informace a výkon práva na soukromí

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování a používání svých osobních údajů, rádi vám je poskytneme.

Kromě toho máte právo na opravu (čl. 16 nařízení GDPR), výmaz (čl. 17 nařízení GDPR), omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR), námitku proti zpracování (čl. 21 nařízení GDPR) a přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR), avšak s výhradou zákonných požadavků nebo práv.

V každém z těchto případů nás kontaktujte na následující adrese:

Poštou: 
Straumann s.r.o.
Privacy
Nazertvach 2196/34
180 00 Prague 8
Czech Republic

Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese: privacy.cz@straumann.com.

Pokud potřebujete více informací o svých právech na ochranu osobních údajů nebo chcete podat stížnost, můžete se obrátit na dozorový úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Změny

Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů čas od času aktualizovat. Změněná verze oznámení o ochraně osobních údajů bude zveřejněna na těchto webových stránkách s novým datem verze. Proto si při opětovné návštěvě našich stránek znovu přečtěte toto oznámení o ochraně osobních údajů. Přístup k webovým stránkám společnosti Straumann a jejich používání a veškeré údaje, které jsou na nich shromažďovány, se řídí oznámením o ochraně osobních údajů, které je v daném okamžiku zveřejněno na příslušných webových stránkách.

Verze: září 2023