Sekretessmeddelande

1. Introduktion 

Skyddet och säkerheten för personuppgifter är av yttersta vikt för Institut Straumann AG och dess dotterbolag ("Straumann"). Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd och integritet, inklusive GDPR (EU:s dataskyddsförordning) och schweizisk dataskyddslagstiftning. Det är viktigt för oss att du är medveten om vilka personuppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats och när du använder dig av våra tjänster eller erbjudanden. Vi vill också att du ska vara medveten om hur vi använder dessa uppgifter i efterhand. Detta integritetsmeddelande ger information om detta och om hur vi skyddar dina personuppgifter från manipulation, förlust, förstörelse eller felaktig användning. Specifika Straumann-tjänster kan vara föremål för ytterligare information, som vi kommer att tillhandahålla i ytterligare sekretessmeddelanden.

2. Vilka åtgärder vidtar vi för att hålla dina uppgifter säkra?

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Åtgärderna är utformade för att säkerställa sekretess och integritet för dina uppgifter och för att säkerställa fortsatt tillgänglighet och motståndskraft hos de system och tjänster som behandlar dem. Våra säkerhetsåtgärder inkluderar kryptering av dina data, brandväggar och lösenordsskydd. Vår databehandling och säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. Observera dock att när du besöker våra webbplatser och tjänster är du ensam ansvarig för att använda tillräckligt säkrade enheter (t.ex. antivirusprogram) för att undvika obehörig åtkomst av tredje part.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

"Personuppgifter" avser all information som identifierar, eller kan användas för att identifiera, dig personligen, till exempel ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller faktureringsuppgifter. Vi samlar in och behandlar personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag eller om du har gett ditt samtycke i förväg. Vi kommer att behandla och lagra din information så länge som vi är skyldiga att göra det enligt lag eller tills den rimliga uppfyllelsen av de syften för vilka den samlades in; för dina rättigheter för återkallelse och radering, se avsnitt 7 och 9 nedan. Vi erhåller personuppgifter som rör dig antingen direkt från dig, från partnerskapande tredjepartsföretag vars produkter du har förvärvat och, i den utsträckning det är lagligt tillåtet, från allmänt tillgängliga källor. Om inte annat anges i specifik separat tillämplig dokumentation eller i specifika avsnitt nedan, är Straumann alltid en oberoende personuppgiftsansvarig enligt tillämpliga dataskyddslagar. Vår behandling av dina personuppgifter beror på din interaktion med oss och kräver ditt samtycke eller en laglig grund. Den innehåller följande:

a. Kontakt- och informationsförfrågningar
Vi använder dina personuppgifter för att behandla och svara på dina kontakt- och informationsförfrågningar. Den rättsliga grunden beror på förfrågans karaktär: avtalsenlig nödvändighet, ditt samtycke eller våra legitima intressen.

b. E-butik och beställningar
Vi använder dina personuppgifter för registrering i vår e-Shop och andra plattformar för att behandla dina beställningar, betalningar, fakturering och för att ge kundsupport. Dina uppgifter kommer att behandlas av våra produktionspartners och för att skicka de produkterna du beställer samt för att hantera dina frågor om produkter. Våra rättsliga grunder är avtalsenlig nödvändighet, ditt samtycke, försvar av rättsliga anspråk och juridiska skyldigheter som vi är föremål för, såsom lagring av fakturor under lagstadgade lagringsperioder. Dina personuppgifter kan vidare användas för att förbättra e-Shopen och för marknadsföringsändamål baserat på våra legitima intressen.

c. Offline och online marknadsföring
Vi kan komma att informera dig om våra produkter, tjänster, utbildningar, evenemang och kundundersökningar inom tandvårdsområdet. Vi kan också genomföra kundanalyser, som kan inkludera kombinationen av data vi får från dig offline och online, för att ge dig anpassad information eller erbjudanden samt kurser, evenemang och kundnöjdhetsundersökningar som kan vara av intresse för dig i tandvårdsområdet. Vår rättsliga grund är ditt samtycke eller våra legitima intressen.

d. Anmälan till kurser och evenemang
Vi använder dina personuppgifter för att genomföra registrering till kurser och evenemang, för att tillhandahålla prenumererade tjänster och för att skicka fakturor, baserat på ditt samtycke eller vår avtalsenliga skyldighet. Där tillämpligt och anges kommer dina uppgifter även att behandlas av våra samarbetspartners för genomförande och/organisering av kurserna och evenemangen. Vi kan komma att vidarebehandla uppgifterna baserat på juridiska skyldigheter att behålla data som hänför sig till fakturor eller kontrakt, våra legitima intressen och försvar av rättsliga anspråk.

e. Online jobbansökningar
När du ansöker om ett ledigt jobb, utbildningstillfälle eller praktik hos oss, antingen direkt på vår dedikerade webbplats, via en tredjepartsbyrå eller webbplats eller genom remiss, använder och behandlar vi din adress, kontaktinformation och ansökningsdata i syfte att bearbetning och utvärdera din ansökan, kontakta dig och genomföra intervjuer. De rättsliga grunderna är ditt samtycke, kontraktsmässiga nödvändighet, legitima intressen eller våra rättsliga skyldigheter för att verifiera viss information. Vi kan komma att behandla ytterligare information för att förbättra vår ansökningsprocess baserat på våra legitima intressen.

f. Sociala mediesidor
Straumann har en närvaro på vissa sociala medienätverk, såsom Facebook, LinkedIn, TikTok och Instagram. Dessa ger dig möjligheten att svara på våra inlägg, kommentera dem, skapa ett användarinlägg själv och skicka privata meddelanden till oss med personliga frågor. För EES-länder utförs vissa aspekter av administrationen av dessa sociala mediesidor baserat på gemensamt kontrollansvar enligt villkoren som tillhandahålls av sådana sociala medienätverk, som också gör kärnan i överenskommelsen med Straumann tillgänglig. Den information du tillhandahåller i detta sammanhang och som kan vara tillgänglig för oss (t.ex. användarnamn, bilder, intressen i förekommande fall, kontaktdata, interaktioner med våra sidor, gilla-markeringar och kommentarer till våra inlägg, direktmeddelanden) kommer att användas av oss uteslutande för syftet med kund- och prospektkommunikation baserat på våra legitima intressen. Vårt intresse ligger i att förse dig med en plattform där vi kan visa aktuell information och med hjälp av vilken du kan rikta din förfrågan till oss och vi kan svara på din förfrågan i tid.

g. Lagstadgade skyldigheter och vetenskaplig forskning
I sin roll som laglig tillverkare av medicintekniska produkter är Straumann föremål för en mängd olika lagar, förordningar och standarder globalt som syftar till att tillhandahålla en hög nivå av patienthälsoskydd och höga kvalitets- och säkerhetsstandarder för medicintekniska produkter. Som sådan är Straumann skyldig att säkerställa säkerheten, kvaliteten och effektiviteten hos sina produkter genom att följa följande icke-uttömmande lista över skyldigheter: erhålla tillsynsmyndigheternas godkännanden, informera sig om och spåra, övervaka och rapportera biverkningar, testning och kliniska utvärderingar, rapportering och övervakningsprocesser för klinisk uppföljning efter marknaden, underhåll av kvalitetsledningssystem och processer för kvalitetsklagomål. När uppgifterna vidarebefordras till tillsynsmyndigheterna i detta sammanhang sker de alltid i en aggregerad eller pseudonymiserad form för att inte möjliggöra identifiering av de inblandade registrerade personer. Den rättsliga grunden för dessa fortsatta bearbetningsaktiviteter är våra rättsliga skyldigheter och det allmänna intresset av att säkerställa hög kvalitets- och säkerhetsstandard för medicintekniska produkter och hälsovårdsbehandlingar, vetenskaplig forskning och försvar av rättsliga anspråk eller våra rättsliga skyldigheter och våra legitima intressen av att följa gränsöverskridande lagar och förordningar som är tillämpliga på oss och ett allmänt intresse av globala säkerhetsstandarder för medicinsk utrustning samt försvaret av rättsliga anspråk. Den registrerade samtycken kan vara den tillämpliga grunden där det krävs enligt lag. Vetenskaplig forskning, produktutveckling och kliniska utvärderingar kan också utföras av Straumann, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, baserat på pseudonymiserade data och med all lämplig dokumentation och information på plats. Den rättsliga grunden för sådan behandlingsverksamhet är våra legitima intressen av att uppnå höga kvalitets- och säkerhetsstandarder för våra medicintekniska produkter, patienthälsovård samt vetenskaplig forskning.

h. Statistisk- och användningsdata
Straumann använder produkter, tjänster och programvaruinformation som hänför sig till prestanda och användning av desamma (”Användningsdata”) för att analysera och utnyttja förståelsen för användningen av sådana produkter, tjänster och programvara genom statistik (i aggregerad eller pseudonymiserad form) för att förbättra dem, utveckla nya, för utbildningsändamål, för att optimera deras användning och i slutändan för att ge bättre stöd till användarna. Straumann kan få en sådan Användningsdata direkt genom din användning av våra produkter, tjänster och programvara eller genom OEM:er i den mån användaren har köpt den relevanta produkten genom Straumann eller har kopplats samman med sådan produkt, tjänst eller programvara via våra plattformar eller webbplatser. Den rättsliga grunden är ditt samtycke eller våra legitima intressen.

i. Remisser
Genom din användning av våra produkter och tjänster kan du eventuellt hänvisa eller ge tillgång till patientfall till annan vårdpersonal. Du är helt och ensam ansvarig för att säkerställa att du har alla lämpliga samtycken och informationsmeddelanden på plats för att ge sådan vårdpersonaltillgång till sådana patientfall. Du garanterar Straumann att du endast kommer att hänvisa eller ge tillgång till sådana patientfall på ett lagligt sätt och i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och professionella standarder som gäller för dig.

j. Registrering av implantatbehandling
Sjukvårdspersonal som använder tandvårdens kvalitetsledningstjänster i Implant Registry som finns tillgängliga på Straumann AXS-plattformen, (som är en plattform där vårdpersonal enkelt kan få tillgång till olika produkter och tjänster från Straumann Group och tredjepartspartners) kan registrera tidigare och pågående produkt- och behandlingsrelaterad information kopplad till sina patienter som omfattas av separata datadelningsvillkor som anges i AXS-användarvillkor. För sådan användning kommer respektive sjukvårdspersonal att förse dig med ytterligare information om din integritet.

4. Personuppgifter

Vissa tjänster som tillhandahålls av Straumann, såsom tandregleringar eller AXS-plattformstjänster, kräver tillhandahållande av patientuppgifter. Vi behandlar alla sådana tillhandahållna personuppgifter säkert och med all nödvändig omsorg enligt beskrivningen i avsnitt 3 ovan eller som på annat sätt beskrivs ytterligare i detta sekretessmeddelande. Vi ber dig att endast förse oss med personuppgifter om och där så krävs. Använd inte direkt identifierbar information, såsom patientnamn, i referensfält.

Om inte annat specifikt överenskommits med Straumann, anses du vara en oberoende kontrollant för de hälso- och sjukvårdstjänster och behandlingar du tillhandahåller och ordinerar till din patient. Du garanterar att var och när det krävs enligt lag, har du erhållit lämpligt patientsamtycke för medicinsk behandling av din patient och försett honom med lämplig information om dataskydd. Om personuppgifter delas utanför de dedikerade kanalerna som tillhandahålls av Straumann är du ansvarig för att se till att sådana uppgifter delas på ett säkert sätt genom att använda lämplig kryptering.

5. Obligatorisk information

Om ett datainsamlingsformulär innehåller datafält som är markerade som obligatoriska eller med en asterisk (*), tillhandahållandet av sådan information krävs antingen enligt lag eller avtal eller kan behövas för ingående av ett avtal, tillhandahållande av tjänster eller för att uppfylla det angivna syftet. Om du inte lämnar den begärda informationen kan detta leda till att vi inte kan uppfylla ett kontrakt, att den efterfrågade tjänsten inte tillhandahålls eller att det angivna syftet inte kan uppnås.

6. Med vem delar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter och personuppgifter från tredje parter som du lämnar till oss kan komma att delas med tredjepartstjänsteleverantörer, leverantörer och andra samarbetspartners som används av Straumann för att behandla dina beställningar, förfrågningar och registreringar för kurser och evenemang. Sådana personuppgifter kan också delas med tredjepartstjänsteleverantörer som tillhandahåller supporttjänster till Straumann, inklusive till exempel skrivare, brevbutiker, callcenter, reklambyråer, internet- och IT-tjänsteleverantörer, certifieringspartners, anmälda organ och datacenter. Dessutom kan vi komma att dela din information med andra dotterbolag till Straumann, i synnerhet för support, bearbetning, leverans eller marknadsföringsändamål.

Våra tjänsteleverantörer, leverantörer och andra samarbetspartners får endast behandla dina personuppgifter för våra ändamål. All delning av personuppgifter med tredje parter och dotterbolag är föremål för deras efterlevnad av våra integritets- och sekretessvillkor.

Vissa eller alla våra tjänsteleverantörer, leverantörer och andra samarbetspartners kan vara belägna utanför ditt hemland, för de syften som anges i detta integritetsmeddelande eller andra tillämpliga dataskyddsvillkor. Dataskyddsstandarder och lagstiftning i sådana länder kan skilja sig från dem i ditt hemland. För sådana överföringar kommer Straumann att skydda personuppgifterna i enlighet med vad som krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar och säkerställa att en adekvat skyddsnivå uppfylls enligt sådana lagar. Straumann kommer att förlita sig på de så kallade standardavtalsklausulerna för dessa överföringar om respektive inte är föremål för ett adekvat beslut och inget av undantagen gäller. Kontakta oss om du har ytterligare frågor, inklusive om var man kan få tag på en kopia.

7. Din rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av oss av skäl som hänför sig till din speciella situation, dock med förbehåll för tillämpliga lagkrav eller rättigheter.

Om du invänder mot behandlingen av dina uppgifter eller vill återkalla ett givet samtycke, skicka ett kort meddelande till den e-postadress eller postadress som anges i avsnitt 9.

8. Serverlogfiler och cookies

Varje gång en besökare går in på vår webbplats lagras data om denna process tillfälligt i en loggfil (Server Log Files) och bearbetas. Loggfilen lagrar följande information:
- en beskrivning av typen och versionen av den webbläsare som används
- vilket operativsystem som används
- hänvisning URL-kategori
- värdnamnet på den åtkomstterminal
- datum och tid för serverförfrågan
- IP-adressen.

En IP-adress är en numerisk adress till din tekniska enhet (dator eller mobil enhet) som används för att komma åt internet och våra webbplatser. IP-adressen möjliggör kommunikation mellan datorer och servrar. Behandlingen av dessa så kallade inloggningsuppgifter till server av Straumann krävs av tekniska skäl, webbplatsanalys och förbättring samt för att säkerställa systemsäkerheten.

Vi använder både permanenta cookies som kommer att finnas kvar på din enhet när du lämnar Straumanns webbplats och sessionscookies som upphör när surfsessionen avslutas eller du väljer att stänga webbläsarfönstret. I den utsträckning som krävs av tillämpliga lagar kommer vi att be om ditt samtycke innan vi använder dessa tekniker.Vi kommer också att tillhandahålla information om vem som kan placera och/eller läsa cookies, samt annan information som krävs enligt gällande dataskyddslagar. I den mån tillämplig lag inte kräver samtycke, förlitar vi oss på våra legitima intressen av att underlätta och säkerställa tekniska funktioner, göra interaktioner med våra webbplatser och appar användarvänliga och vårt intresse att matcha dina behov optimalt eller att utvärdera besök på vår webbplats i marknadsförings- och optimeringssyfte.

Du kan hantera cookies genom att ta bort cookies från din enhet: du kan radera alla cookies som redan finns på din enhet genom att rensa webbläsarhistoriken för din webbläsare. Detta tar bort alla cookies från alla webbplatser du har besökt. Var dock medveten om att du också kan förlora viss sparad information (t.ex. sparade inloggningsuppgifter, webbplatsinställningar). Du kan också hantera webbplatsspecifika cookies i sekretess- och cookieinställningarna i din föredragna webbläsare. Du kan ställa in de flesta moderna webbläsare för att förhindra att cookies placeras på din enhet, men du kan då behöva justera vissa inställningar manuellt varje gång du besöker en webbplats/sida och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar som de ska (t.ex. profilinloggning).

9. Information och utövande av integritetsrättigheter

Om du har några frågor om vår insamling och användning av dina personuppgifter tillhandahåller vi dem gärna. Dessutom har du rätt till rättelse (Art.16 GDPR), radering (Art.17 GDPR), begränsning av behandling (Art.18 GDPR), invändning mot behandling (Art.21 GDPR) och dataportabilitet (Art.20 GDPR), dock med förbehåll för lagliga krav eller rättigheter. I varje fall, vänligen kontakta oss på följande adress:

Per post: 
Straumann AB
Privacy
Krokslätts Fabriker 45
431 37 Mölndal
Sweden

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på: privacy.se@straumann.com.

Om du behöver mer information om dina integritetsrättigheter eller vill lämna in ett klagomål kan du också kontakta en skyddstillsynsmyndighet.

10. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den ändrade versionen av sekretessmeddelandet kommer att publiceras på denna webbplats med ett nytt versionsdatum. Läs därför igenom integritetsmeddelandet igen när du besöker oss igen. Tillgång till och användning av Straumanns webbplatser och all samlade uppgifter därigenom är föremål för det sekretessmeddelande som publiceras på respektive webbplats vid den tidpunkten.

Version: September 2023