Personvernerklæring

1. Innledning

Beskyttelsen av og sikkerheten til personlige opplysninger er av største viktighet for Institut Straumann AG og dets samarbeidspartnere («Straumann»). Vi samler inn og behandler personlige opplysninger i henhold til gjeldende lover og regler hva angår beskyttelse av personvern, inkludert GDPR (EUs personvernforordning) og den sveitsiske personvernloven.

For oss er det viktig at du er klar over hvilke personlige opplysninger som blir samlet inn når du besøker nettsiden vår, og når du tar i bruk tjenestene og tilbudene våre. Vi ønsker også at du skal være klar over hvordan vi bruker disse opplysningene i ettertid. Personvernerklæringen gir informasjon om dette og om hvordan vi beskytter de personlige opplysningene dine mot manipulering, tap, ødeleggelse eller uriktig bruk. For enkelte Straumann-tjenester kan det kreves flere opplysninger, som vi i så fall vil gi i ytterligere personvernerklæringer.

2. Hvilke tiltak har vi igangsatt for å ivareta sikkerheten rundt opplysningene dine?

Vi tar tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte de personlige opplysningene dine mot tilfeldig eller tilsiktet manipulasjon, tap, ødeleggelse eller tilgang fra uautoriserte personer. Tiltakene er designet for å sikre konfidensialiteten og integriteten til opplysningene dine og for å sikre tilgjengeligheten og fleksibiliteten til systemene og tjenestene som behandler dem. Sikkerhetstiltakene våre inkluderer kryptering av opplysningene dine, brannmur og passord-beskyttelse. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre behandlingen av informasjonen og sikkerhetstiltakene, helt i tråd med utviklingen. Merk likevel at når du logger deg inn på våre nettsider og tjenester, er du selv ansvarlig for å bruke enheter som er tilstrekkelig sikret (f.eks. antivirus-programmer) for å unngå uautorisert tilgang fra utenforstående.

3. Hvordan bruker vi de personlige opplysningene dine?

“Personlige opplysninger” referer til all informasjon som identifiserer, eller som kan bli brukt til å identifisere, deg personlig. For eksempel navnet ditt, telefonnummeret, e-postadressen eller faktureringsdetaljer. Vi samler inn og behandler personlige opplysninger bare dersom det er tillat ved lov eller dersom du har gitt samtykke til det. Vi behandler og lagrer opplysningene dine så lenge vi er pålagt ifølge gjeldende lover, eller til formålet med innhentingen er oppfylt. For tilbakekallings- og sletterettigheter, se avsnitt 7 og 9 nedenfor. Vi innhenter personopplysninger som omhandler deg enten direkte fra deg, fra samarbeidende tredjeparts-bedrifter fra hvor du har anskaffet produkter og, i det omfang det er lovlig, fra offentlig tilgjengelige kilder. Med mindre annet er gitt i spesifikk, separat gjeldende dokumentasjon eller i spesifikke avsnitt nedenfor, er Straumann alltid en uavhengig kontrollenhet under gjeldende lover om personvern.

Vår behandling av dine personlige opplysninger avhenger av din interaksjon med oss og krever ditt samtykke eller lovlig grunnlag. Det inkluderer følgende:

a. Kontakt- og informasjonsforespørsler
Vi bruker de personlige opplysningene dine for å behandle og svare på dine kontakt- og informasjonsforespørsler. Det juridiske grunnlaget kommer an på forespørselens art: kontraktsmessig nødvendighet, ditt samtykke eller våre legitime interesser.

b. Nettbutikk og bestillinger
Vi bruker de personlige opplysningene dine for registrering i nettbutikken vår og andre plattformer for å behandle dine bestillinger, betalinger og fakturaer, og for å kunne gi kundestøtte. Opplysningene dine vil også bli behandlet av våre produksjonspartnere og ved sending av produktene du har bestilt, samt for å svare på eventuelle spørsmål du har om produktene. Juridisk grunnlag er kontraktsmessig nødvendighet, ditt samtykke, forsvar av rettslige krav og rettslige forpliktelser som vi er underlagt, slik som oppbevaring av fakturaer i henhold til lovpålagt oppbevaringsperiode.

De personlige opplysningene dine kan videre bli brukt til å forbedre nettbutikken og for markedsføringsformål basert på våre legitime interesser.

c. Markedsføring på og utenfor internett
Vi kan informere deg om produktene våre, tjenester, kurs, arrangementer og kundeundersøkelser innen odontologi. Vi kan også utføre kundeanalyser, noe som kan innbefatte en kombinasjon av opplysninger vi får fra deg både på og utenfor internett. Dette for å kunne gi deg tilpasset informasjon og tilbud, men også informasjon om kurs og arrangementer, samt undersøkelser om kundetilfredshet innen odontologi. Vårt juridiske grunnlag er ditt samtykke eller våre legitime interesser.

d. Registrering av kurs og arrangementer
Vi bruker de personlige opplysningene dine for å gjennomføre registrering til kurs og arrangementer, til å yte abonnementstjenester og til å sende fakturaer, basert på ditt samtykke eller vår kontraktsmessige forpliktelse. Vi kan også gi deg informasjon om slike kurs og arrangementer basert på ditt samtykke eller våre legitime interesser. Når det er aktuelt og angitt, kan personopplysningene dine også bli håndtert av våre samarbeidspartnere ved gjennomføring eller organisering av disse kursene og arrangementene. Videre kan vi behandle informasjonen basert på juridiske forpliktelser til å beholde informasjon knyttet til fakturaer eller kontrakter, våre legitime interesser og forsvar av juridiske krav.

e. Nettbaserte jobbsøknader
Når du søker på en jobb, opplæringsmulighet eller en praksisplass hos oss, enten direkte eller på vår egen nettside, via et utenforstående byrå eller nettside eller via en referanse, vil vi bruke og behandle adressen og kontaktinformasjonen din, samt informasjonen i søknaden, i den hensikt å behandle og evaluere søknaden, å kontakte deg og å gjennomføre intervjuer. Det juridiske grunnlaget er ditt samtykke, kontraktsmessige forpliktelser, legitime interesser eller våre juridiske forpliktelser til å verifisere visse opplysninger. Videre kan vi bruke informasjonen for å forbedre søknadsprosessen vår, basert på våre legitime interesser.

f. Sosiale medier
Straumann bruker visse sosiale medie-nettverk, slik som Facebook, LinkedIn, Tik Tok og Instagram. Her har du mulighet til å reagere og kommentere på ting vi poster, du kan lage din egen bruker og sende oss private meldinger med personlig innhold. Når det gjelder EØS-land, blir visse deler av sidene i sosiale medier administrert av flere parter i samarbeid og i tråd med vilkårene satt av de sosiale medienettverkene. Dette gjør også at hovedinnholdet i avtalen med Straumann er tilgjengelig. Informasjonen du gir ut i denne sammenhengen, og som kan bli tilgjengelig for oss (for eksempel brukernavn, bilder, interesser, kontaktinformasjon, interaksjon med våre sider, likes og kommentarer til våre poster, direktemeldinger) blir brukt av oss utelukkende for kunde- og prospektkommunikasjon basert på våre legitime interesser. Interessen vår ligger i å gi deg en plattform hvor vi kan vise frem oppdatert informasjon. Ved hjelp av denne kan du sende spørsmålene dine til oss, og vi kan svare deg innen rimelig tid.

g. Regulatoriske forpliktelser og vitenskapelig forskning
I sin rolle som lovlig produsent av medisinsk utstyr, er Straumann underlagt en rekke internasjonale lover, reguleringer og standarder. Disse har som mål å sørge for god sikkerhet og beskyttelse av pasientens helse, og gi sikkerhetsstandarder for medisinsk utstyr. Som sådan er Straumann pålagt å sørge for sikkerhet, kvalitet og effektivitet på produktene sine gjennom å overholde følgende ikke-uttømmende liste over forpliktelser: innhente godkjenninger fra tilsynsmyndigheter, holde seg informert og spore, overvåke og rapportere uønskede hendelser, testing og kliniske evalueringer, rapportere kliniske oppfølginger og overvåkingsprosesser, vedlikehold av kvalitetsstyringssystemer og kvalitetsklage-prosesser. Når opplysninger videreformidles til tilsynsmyndighetene i denne sammenhengen, vil det alltid være i en sammenfattet eller anonymisert form, slik at ingen kan identifisere de involverte. Det juridiske grunnlaget for disse behandlingsaktivitetene er vår juridiske forpliktelse og i allmennhetens interesse å sikre høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder for medisinsk utstyr og behandling, vitenskapelig forskning og forsvar av rettskrav, eller våre juridiske forpliktelser og våre legitime interesser i å overholde lover og forskrifter på tvers av nasjonale grenser som gjelder for oss, og en felles interesse i internasjonale sikkerhetsstandarder for medisinsk utstyr, samt forsvar av juridiske krav. Samtykke fra den registrerte kan være det gjeldende grunnlaget når det er juridisk pålagt.

Vitenskapelig forskning, produktutvikling og kliniske evalueringer kan utføres av Straumann i samsvar med gjeldende lover og reguleringer, basert på anonymisert informasjon og med all påkrevd dokumentasjon og informasjon på plass. Det juridiske grunnlaget for slike behandlingsaktiviteter er vår legitime interesse i å oppnå høy kvalitet og sikkerhetsstandarder for det medisinske utstyret vårt, for pasientenes helsetjenester, og vitenskapelig forskning.

h. Statistikk og brukerdata
Straumann bruker produkter, tjenester og informasjon om programvare knyttet til ytelse og bruk av samme («brukerdata») for å analysere og dra nytte av forståelsen ved bruk av slike produkter, tjenester og programvare gjennom statistikk (i en sammenfattet eller anonymisert form) for å forbedre eller utvikle nye, for treningsformål, for å optimere bruken, eller for å kunne tilby bedre støtte til brukerne. Straumann kan innhente brukerdata direkte gjennom din bruk av produktene, tjenestene og programvaren vår, eller gjennom underleverandører i den grad brukeren har kjøpt produktet gjennom Straumann eller er forbundet med slike produkter, tjenester eller programvare via våre plattformer eller nettside. Det juridiske grunnlaget er ditt samtykke eller våre legitime interesser.

i. Referanser
Ved din bruk av produktene og tjenestene våre må du kanskje referere, eller gi tilgang til, pasientsaker til annet helsepersonell. Du er helt og fullt ansvarlig for å sikre at du har alle nødvendige samtykker og informasjonsvarsel på plass for å kunne gi helsepersonell tilgang til slike pasientsaker. Du garanterer overfor Straumann at du kun skal henvise eller gi tilgang til slike pasientsaker på lovlig vis og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og faglige standarder som gjelder for deg.

j. Registrering av implantatbehandling
Helsepersonell som bruker kvalitetsstyringstjenestene for tannlegepraksis i Implantatregisteret som er tilgjengelig på Straumanns AXS-plattform, (en plattform hvor helsepersonell enkelt kan få tilgang til ulike produkter og tjenester fra Straumann-gruppen og dets samarbeidspartnere) kan registrere tidligere og pågående produkter og behandlingsrelatert informasjon knyttet til sine pasienter underlagt separate vilkår for datadeling angitt i AXS brukervilkår. Ved slik bruk vil aktuelt helsepersonell gi deg ekstra informasjon når det gjelder personvernet ditt.

4. Pasientdata

Visse tjenester levert av Straumann, for eksempel kjeveortopedisk behandling eller tjenester gjennom AXS-plattformen, vil kreve utlevering av pasientdata. Vi behandler alle slike oppgitte personopplysninger sikkert og med all nødvendig forsiktighet som tidligere beskrevet i avsnitt 3, eller på annen måte beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi ber deg å kun gi tilgang til dine personlige opplysninger hvis og når det er behov for det. Ikke bruk direkte identifiserbar informasjon, slik som pasientens navn, i refereransefeltene.

Med mindre annet er spesifikt avtalt med Straumann, anses du som selvstendig ansvarlig for helsetjenester og behandlinger du gir og foreskriver til pasientene dine. Du garanterer at hvor og når det er lovpålagt, så har du innhentet nødvendig samtykke fra pasienten for den medisinske behandlingen og gitt pasienten nødvendig informasjon om beskyttelse av opplysningene. Hvis personlige opplysninger blir delt utenfor egne dedikerte kanaler levert av Straumann, er du ansvarlig for å sikre at slike opplysninger blir delt på en sikker måte ved å bruke passende kryptering.

5. Obligatorisk informasjon

Hvis et skjema for innhenting av opplysninger har felter som er merket som obligatoriske eller med en asterisk (*), kreves denne informasjonen enten ved lov eller kontrakt, eller den kan være nødvendig for inngåelse av en kontrakt, provisjon for tjenester eller oppfyllelsen av det uttalte formålet. Hvis du ikke vil oppgi nødvendig informasjon, kan det resultere i at kontrakten ikke kan fullføres, den forespurte tjenesten ikke kan ytes, eller at det uttalte formålet ikke er oppnåelig.

6. Hvem deler vi opplysningene dine med?

Dine personlige opplysninger og opplysninger om tredjepart som du gir til oss kan bli delt med tredjeparts tjenesteleverandører, leverandører og andre samarbeidspartnere brukt av Straumann for å kunne behandle bestillingen din, diverse forespørsler, og registrering i forbindelse med kurs og arrangementer. Slike personlige opplysninger kan altså bli delt med tredjeparts tjenesteleverandører som leverer støttetjenester til Straumann, inkludert for eksempel trykkerier, mailing-firma, kundesentre, reklamebyråer, internett- og It-leverandører, sertifiseringspartnere, kontrollorganer og datasentre. I tillegg kan det hende at vi deler informasjonen din med andre samarbeidspartnere, spesielt når det gjelder kundestøtte, behandling og forsynings- eller markedsføringsformål.

Våre tjenesteleverandører, leverandører og andre samarbeidspartnere kan kun behandle informasjonen din til vårt formål. Enhver deling av personopplysninger med tredjeparter og samarbeidende selskaper er underlagt deres overholdelse av våre vilkår for personvern og konfidensialitet.

Noen eller alle våre tjenesteleverandører, leverandører og andre samarbeidspartnere kan være lokalisert utenfor hjemlandet ditt, for formålene som er angitt i denne personvernerklæringen eller andre vilkår for beskyttelse av opplysninger. Standarder for beskyttelse av opplysninger og lovgivning i disse landene kan være ulike de du har i hjemlandet ditt. For slike overføringer vil Straumann beskytte personlig informasjon i samsvar med det som er påkrevd i forhold til lov om personvern, og sikre at tilstrekkelig beskyttelse oppfylles ifølge slike lover. Straumann vil forholde seg til de såkalte standard kontraktklausulene for disse overføringene dersom de respektive ikke er underlagt en beslutning om tilstrekkelighet og ingen av unntakene er gjeldende. Vær vennlig å kontakte oss dersom du har ytterligere spørsmål, inkludert om hvor du kan få en kopi.

7. Retten din til å protestere mot behandling

Du har rett til å protestere mot at dine personlige opplysninger blir behandlet av oss, relatert til din spesifikke situasjon, men underlagt juridiske krav eller rettigheter.

Hvis du protesterer mot at opplysningene dine blir behandlet eller om du vil trekke tilbake et gitt samtykke, send oss en kort beskjed om dette til e-postadressen som er oppgitt i avsnitt 9.

8. Server-loggfiler og informasjonskapsler (cookies)

Hver gang noen besøker nettsiden vår, blir informasjon om denne prosessen lagret i en loggfil (server-loggfiler) og behandlet. Loggfilen lagrer følgende informasjon:

- beskrivelse av type og versjon på nettleseren som er brukt
- operativsystemet som er brukt
- den refererende URL-kategorien
- vertsnavnet på terminal for tilgang
- dato og klokkeslett for forespørselen fra serveren
- IP-adressen.

En IP-adresse er den numeriske adressen til den tekniske enheten din (data eller mobiltelefon) som du bruker for å komme inn på internett og på nettsidene våre. IP-adressen gjør det mulig for datamaskiner og servere å kommunisere med hverandre. Bearbeidelsen av disse såkalte logg-dataene hos Straumann er nødvendig av tekniske årsaker, analyse og forbedring av nettsidene, i tillegg til å sikre systemsikkerhet.

I likhet med andre selskaper bruker også vi såkalte «informasjonskapsler» (cookies) og lignende teknologi på nettsidene våre og i appene. Informasjonskapsler er små filer som blir sent til og lagret på enheten din, og som ligger klare til neste opplasting. Vi bruker både permanente informasjonskapsler som blir værende på enheten din når du forlater nettsiden til Straumann, og øktbaserte informasjonskapsler som forsvinner når nett-økten er ferdig eller når du velger å lukke leservinduet. I den grad det kreves av gjeldende lover, vil vi be om din tillatelse før denne teknologien tas i bruk. Vi vil også sørge for å gi informasjon om hvem som kan plassere og/eller lese informasjonskapslene, i tillegg til annen informasjon som kreves i henhold til gjeldende personvernlover. I den grad gjeldende lover ikke krever tillatelse, stoler vi på vår legitime interesse når det gjelder å tilrettelegge og sikre tekniske funksjoner, slik at nettsidene og appene våre er brukervennlige, og av vår interesse av å imøtekomme dine behov best mulig, eller for å evaluere besøket ditt på nettstedet vårt for markedsførings- og optimaliseringsformål.

Du kan administrere informasjonskapsler ved å fjerne informasjonskapslene fra enheten din: du kan slette alle informasjonskapslene som allerede er på enheten din ved å slette nettleserloggen til nettleseren. Det vil fjerne alle informasjonskapslene fra alle nettsidene du har besøkt. Vær oppmerksom på at du da også kan miste lagret informasjon (for eksempel innloggingsdetaljer, nettstedpreferanser). Du kan også behandle side-spesifikke informasjonskapsler i innstillingene for personvern og informasjonskapsler i din foretrukne nettleser. Du kan stille inn de fleste moderne nettlesere til å hindre alle informasjonskapsler som plantes på enheten din, men da må du mest sannsynlig stille inn manuelt noen av preferansene hver gang du besøker en nettside, og det kan hende at ikke alle tjenester og funksjoner fungerer skikkelig (for eksempel profil-innlogging).

9. Informasjon og utøvelse av personvernrettigheter

Dersom du har spørsmål om innsamlingen og vår bruk av de personlige opplysningene dine, informerer vi deg gjerne.

I tillegg har du rett til retting (Art. 16, GDPR), rett til sletting (Art. 17, GDPR), rett til begrensning av behandling (Art. 18, GDPR), rett til å protestere mot behandling (Art. 21, GDPR), og rett til dataportabilitet (Art. 20, GDPR), imidlertid underlagt juridiske krav eller rettigheter.

Uansett hvilken det skulle gjelde, kontakt oss på følgende adresse:

Via brev: 
Straumann AS
Privacy
Nils Hansens vei 7
0667 Oslo
Norway

Du kan også kontakte vår personvernansvarlige på: privacy.no@straumann.com.

Hvis du vil ha mer informasjon om personvernet ditt, eller hvis du vil sende inn en klage, kan du også kontakte en tilsynsmyndighet for personvern.

10. Tillegg

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvernerklæringen når som helst. Ny eller endret versjon av personvernerklæringen blir publisert på denne nettsiden med datoen for den nye versjonen. Derfor ber vi deg lese gjennom personvernerklæringen på nytt når du besøker oss igjen. Tilgang til og bruk av Straumann sine nettsider og all informasjon som blir samlet inn fra disse er underlagt personvernerklæringen som er publisert på det respektive nettstedet på det tidspunktet.

Versjon: September 2023