ประกาศทางกฎหมาย

ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูลทั่วไปและให้ความรู้เท่านั้น โปรดอ่านและทบทวนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ หากเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อตกลงข้อกำหนดการใช้งานนี้แล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ได้

ข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้มักจะเป็นข้อมูลการดูแลทางการแพทย์และ/หรือทางทันตกรรม หากคุณมีหรือกำลังมีปัญหาทางการแพทย์ ทันตกรรม หรือปัญหาสุขภาพ คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณ

ข้อกำหนดการใช้งาน

JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A หรือที่รู้จักในชื่อของ Neodent พยายามทุกวิถีทางที่จะรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันไว้ในเว็บไซต์นี้ แต่ไม่รับรอง รับประกัน หรือสัญญาเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน หรือความครอบคลุมของเว็บไซต์ ข้อมูลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ Neodent จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการเข้าถึงหรือไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือเป็นผลมาจากการใช้งานหรือความไว้วางใจที่ให้ไว้กับเว็บไซต์นี้ หรือจากข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์หรือการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ และอาจเข้าถึงได้โดยลิงก์จากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่ง Neodent ไม่สามารถควบคุมได้ Neodent ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหานั้นหรือการเข้าถึงนั้น ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นทั้งหมดมีให้ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้เว็บไซต์นี้ Neodent ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้น แก้ไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหา ลิงก์ หรือการอ้างอิงของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาและข้อมูลของเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดเตรียมให้ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้และยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในที่นี้โดยเฉพาะ Neodent ไม่ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ เนื้อหาของเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ Neodent หรือบุคคลที่สามอื่นใดจัดหาหรือจำหน่าย Neodent ขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งถึงการรับประกันโดยนัยและโดยชัดแจ้งทั้งหมดของความสามารถในด้านการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิเกี่ยวกับเรื่องเช่นว่านั้น Neodent จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายเชิงลงโทษ และค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการรับประกันใดๆ ว่าเว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆ ที่ Neodent มอบให้แก่คุณนั้นจะไม่ขาดตอน ปราศจากไวรัส หรือปราศจากข้อผิดพลาด เขตอำนาจบางแห่งไม่อนุญาตให้มีคำปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับการรับประกันโดยปริยาย ดังนั้น คำปฏิเสธความรับผิดที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้อาจไม่มีใบอนุญาตการจำหน่ายที่เหมาะสมในทุกเขตอำนาจศาล ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะในกรณีที่ไม่อนุญาต โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Neodent ในพื้นที่ของคุณเพื่อดูรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดของคุณโดยเฉพาะ

ภาพบุคคลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงภาพประกอบเท่านั้น บุคคลเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ใช้จริงหรือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ของ Neodent เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือเป็นของ Neodent หรือผู้ผลิตจัดจำหน่าย และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ

ลิขสิทธิ์

Neodent ให้การอนุญาตแบบมีขอบเขตและจำกัดแก่คุณในการเข้าถึงและดาวน์โหลดเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงเนื้อหาหรือทำซ้ำใดๆ นอกจากนี้ ห้ามคัดลอกหรือนำเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก Neodent โดยชัดเจน

สิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย Neodent อาจอยู่ภายใต้สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาและสิทธิบัตรในประเทศอื่นๆ อย่างน้อยหนึ่งฉบับขึ้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราทางอีเมล ME.BR.IP@neodent.com

รากฟันเทียม DRIVE CM

9,681,930
D816841
D837378

D838,369

แท่งสแกน

D783819

อัจฉริยะ

9,579,168

บรรจุภัณฑ์ของ ACQUA

9,220,582

Neodent ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เครื่องหมายการค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดที่มีหรือไม่มีสัญลักษณ์ ® และ ™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Neodent บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกใบอนุญาต หรือพันธมิตรร่วมทุน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้าของ Neodent คุณต้องระบุที่มาของการเป็นเจ้าของ Neodent ในส่วนการให้เครดิตของเอกสารหรือโฆษณาของคุณตามตัวอย่างต่อไปนี้:

“Neodent, Grand Morse เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A.”

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของ Neodent โปรดติดต่อเราที่ ME.BR.IP@neodent.com

ตราสินค้าของบุคคลที่สาม

Neodent ไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ ® หรือ ™ กับตราสินค้าของบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ได้หมายความว่า Neodent ไม่รับรู้สิทธิ์ในตราสินค้าที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่สาม ในเว็บไซต์นี้มีเครื่องหมายต่อไปนี้ที่เป็นของบุคคลที่สาม:

 • CARES Visual
 • Exocad
 • Dental Wings
 • 3shape
 • Straumann CARES IntraOral Scanner
 • 3Shape TRIOS
 • CARES C Series
 • CARES M Series
 • CARES P Series 3D Printer
 • ZirkonZahn M4
 • Sirona Cerec MC XL
 • 3Shape
 • CoDiagnostix
 • SICAT
 • NEMOTEC
 • PLANMECA
 • ZIRKONZAHN
 • ANATOMAGE
 • BIONOVA
 • 3DIEMME
 • SMOP
 • 360IMAGING
 • VATECH
 • SIMPLANT
 • PREXION
 • DURRDENTAL