Právní informace

Údaje na těchto internetových stránkách mají obecný informační a výukový účel. Než tuto internetovou stránku otevřete nebo začnete používat, pečlivě si prostudujte níže uvedené podmínky používání. Otevřením nebo použitím těchto internetových stránek potvrzujete, že jste si prostudovali tyto podmínky použití, rozumíte jim a souhlasíte s nimi. Pokud s podmínkami použití nesouhlasíte, nesmíte tyto stránky otevírat ani používat.

Podmínky použití

Veškerý obsah a software použitý na těchto internetových stránkách patří společnosti Institut Straumann AG a jejím dceřiným společnostem („Straumann“) nebo jejich dodavatelům a je jimi řízen. Je mezinárodně chráněn autorskými právy a právy na duševní vlastnictví. Společnost Straumann vám poskytuje limitované a omezené právo přistupovat a stahovat obsah pouze pro vaše osobní nekomerční použití. Žádné úpravy ani další reprodukce obsahu nejsou povoleny. Obsah je zakázáno dále kopírovat nebo používat jakýmkoli způsobem bez předchozího výslovného svolení společnosti Straumann.

Informace na těchto stránkách mají obecný charakter a nepředstavují náhradu lékařské či stomatologické péče a nejsou určené jako lékařská či stomatologická péče. Pokud máte nebo se domníváte, že máte, lékařský, stomatologický nebo jiný zdravotní problém, obraťte se na svého lékaře. Lékaři si musí před použitím prostudovat příbalovou informaci.

Společnost Straumann vynaloží rozumné úsilí při aktualizaci a udržování informací na těchto stránkách přesných. Neposkytuje však žádná tvrzení, záruky ani ujištění týkající se dostupnosti, přesnosti, aktuálnosti nebo úplnosti těchto internetových stránek, příslušných informací ani obsahu. Společnost Straumann odmítá zodpovědnost za jakékoli škody nebo poranění vzniklá v důsledku přístupu nebo nemožnosti přístupu na tyto internetové stránky, z použití těchto internetových stránek nebo vycházení z informací uváděných na těchto internetových stránkách.

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy nebo reference na jiné internetové stránky a lze se na ně dostat z odkazů na internetových stránkách třetích stran, které jsou mimo možností kontroly společnosti Straumann. Společnost Straumann nenese zodpovědnost za obsah takových stránek a nebude ani zodpovědná za žádné škody nebo poranění vzniklá z daného obsahu či přístupu. Jakékoli odkazy na jiné internetové stránky jsou uváděné výhradně jako služba uživatelům těchto internetových stránek. Společnost Straumann si vyhrazuje právo vymazat, upravit nebo doplnit obsah, odkazy nebo reference těchto stránek, a to kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez upozornění. Výrobky, na které tyto internetové stránky odkazují, nemusí být registrované k prodeji ve všech jurisdikcích. Veškerá nabídka výrobků na těchto internetových stránkách je neplatná v oblastech, kde je zakázaná. Kompletní a aktuální seznam výrobků dostupných na příslušném trhu vám na požádání poskytne místní zástupce společnosti Straumann.

TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH A INFORMACE V NICH PODÁVANÉ SE POSKYTUJÍ, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU UMOŽNĚNÉM PLATNÝMI ZÁKONY A VYJMA SKUTEČNOSTÍ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST STRAUMANN ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK, JEJICH OBSAHU ČI VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB, KTERÉ SPOLEČNOST STRAUMANN NEBO JAKÁKOLI TŘETÍ STRANA POSKYTUJE NEBO PRODÁVÁ. SPOLEČNOST STRAUMANN VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY IMPLIKOVANÉ A VÝSLOVNÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NENARUŠOVÁNÍ PRÁV VE VZTAHU K VÝŠE UVEDENÝM. SPOLEČNOST STRAUMANN NEPONESE ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKAJÍCÍ V DŮSLEDKU POUŽITÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, REPRESIVNÍCH A NÁSLEDNÝCH ŠKOD. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE INTERNETOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI JINÉ INFORMACE POSKYTOVANÉ VÁM SPOLEČNOSTÍ STRAUMANN BUDOU NEPŘERUŠENÉ, BEZ VIRŮ ČI CHYB. Některé jurisdikce neumožňují prohlášení implikovaných záruk. V takovém případě se vás výše uvedené prohlášení nemusí týkat.

Ztvárnění osob na těchto stránkách má pouze ilustrační účely. Tyto osoby nejsou skutečnými uživateli ani pacienty, kteří byli ošetřeni výrobky společnosti Straumann, pokud není specificky uvedeno jinak. Všechny názvy výrobků, bez ohledu na font nebo symbol ochranné známky, jsou ochranné známky společnosti Straumann, její dceřiných společností, přidružených společností nebo poskytovatelů licence či partnerů se společnou majetkovou účastí, pokud není uvedeno jinak.