Straumann na konferenci EuroPerio 8

Londýn, Velká Británie – 3.–6. 6. 2015

Od „jedné velikosti pro všechny“ po použití biomateriálů založené na indikacích – revoluční posun v konceptech regenerační léčby.

 

Straumann Corporate Forum

Prezentace č. 1 – Současné koncepty a nový vývoj za účelem zlepšení výsledků rekonstrukční parodontologické chirurgie – Prof. Dr. Anton Sculean

Přednášející: Prof. Dr. Anton Sculean, Švýcarsko

Biografie

Anton Sculean je profesorem a přednostou Parodontologického oddělení Bernské univerzity ve Švýcarsku. Kvalifikaci získal v roce 1990 na Semmelweisově univerzitě v Budapešti v Maďarsku a postgraduální výcvik absolvoval na Münsterské univerzitě v Německu a na Královské stomatologické univerzitě Aarhus v Dánsku. Habilitaci získal na Sárské univerzitě v německém Homburgu. Profesor Sculean je nositelem mnoha ocenění, kupř. Cena Anthonyho Rizza parodontologické výzkumné skupiny Mezinárodní asociace pro zubní výzkum (IADR) a cena IADR/Straumann za regenerační parodontologickou medicínu. Byl mu udělen čestný doktorát (Dr. h.c.) na Semmelweisově univerzitě v Budapešti v Maďarsku a na Univerzitě Victora Babese v rumunském Temešváru. Je autorem více než 160 publikací v recenzovaných periodikách a členem redakčních rad více než 10 zubařských periodik. Profesor Sculean pracoval v letech 2009 až 2010 jako prezident Parodontologické výzkumné skupiny IADR a je v současnosti prezidentem Švýcarské parodontologické společnosti. Jeho aktuální výzkumné zájmy zahrnují hojení ran v oblasti parodontologie, regenerační a plasticko-estetickou parodontologickou terapii, léčbu periimplantitidy, antibiotickou a antiseptickou terapii, laserovou léčbu a ústní biofilmy.

Cíle

Pokrok v oblasti buněčné a molekulární biologie přispěl k porozumění hojení ran v různých tkáních a odhalil významnou komplexitu s nimi spojených procesů. Obecně lze výsledek hojení rány charakterizovat jako rekonstrukci, tzn. tvorbu jizevnaté tkáně, která se liší formou a/nebo funkcí od původních tkání, nebo regeneraci, tzn. forma a funkce ztracených tkání jsou obnovené. Významná část výzkumů potvrdila, že polypeptidové růstové a diferenciační faktory, proteiny sklovinné matrix, bariérové membrány, určité kostní štěpy nebo různé kombinace uvedených mohou podporovat hojení/regeneraci parodontologických ran za vzniku prostředí vhodného a/nebo přímo indukujícícho tvorbu tkáně de novo. Kromě toho je jasné, že rekonstrukční parodontologické postupy mohou být úspěšné, pouze po zvážení faktorů spojených s daným pacientem a biologicky řízených chirurgických přístupů s cílem podpořit stabilitu rány.

Plán

 Prezentace obsahuje přehled biologického pozadí, chirurgické informace a klinický rozhodovací diagram za použití různých biomateriálů v rekonstrukční parodontologické operativě u nitrokostních, větvících a chobotových defektů. V závěru budou prezentovány výhledy do budoucna – indikace jako použití derivátů sklovinné matrix k léčbě horizontálních typů defektů a kombinace různých kolagenových substrátů a derivátu sklovinné matrix s cílem maximalizovat výsledky hojení chobotových defektů.

Prezentace č. 2 – Augmentační zákroky na měkkých a tvrdých tkáních za použití biomateriálů – předvídatelné v každodenní praxi – PD Dr. Dr. Daniel Rothamel

Přednášející: PD Dr. Dr. Daniel Rothamel, Německo

Biografie

Daniel Rothamel je absolventem Univerzity Heinricha Heineho v německém Düsseldorfu. Titul Dr. med. dent. získal dizertací „Zvedení nových metod kvantifikace zubní hypersenzitivity". Specializoval se na stomatochirurgii a získal také titul Dr. med svou dizertací „Biokompatibilita, biodegradace a angiogenní aspekty nativních a cross-linked kolagenových membrán“. V letech 2002 až 2007 pracoval jako výzkumník na stomatochirurgickém oddělení (prof. Dr. J. Becker) na Univerzitě Heinricha Heineho v německém Düsseldorfu. V roce 2005 se dobrovolně přihlásil na Kliniku plastické a rekonstrukční chirurgie v Sankhu v nepálském Káthmándú. V roce 2007 odjel do Austrálie, kde začal pracovat na pozici post-doca na oddělení ústní patologie a molekulárního výzkumu Fakultní nemocnice Westmead Sydneyské univerzita v Austrálii (uděleno DAAD). V roce 2008 se Daniel Rothamel přestěhoval zpět do Německa, kde pracuje jako výzkumník na oddělení ústní a maxilofaciální plastické chirurgie (prof. Dr. Dr. J. Zoeller) Kolínské univerzity v Německu. Obhájil PhD na téma „Rekonstrukce čelistních defektů za použití umělých a autogenních kostních bločků v kombinaci s růstovými faktory“. Daniel Rothamel je známý svými výzkumnými zájmy v oblasti řízené kostní regenerace, povrchů implantátů, kolagenových membrán, kostních substitučních materiálů a růstových faktorů.

Cíle

Jedním z nejnáročnějších postupů v zubní implantologii je předvídatelná a bezpečná regenerace kostních a měkkotkáňových defektů. I když je autogenní kost stále považována za zlatý standard, různé materiály jako kostní substituty a membrány prokázaly předvídatelné výsledky augmentačních zákroků na alveolárních výběžcích. Regenerace menších defektů vevnitř obrysu hřebenu je podporována transmembranózní angioselektivitou použitých membrán, větší defekty vyžadují kostní substituční materiály s objemovou stabilitou a dlouhodobými bariérami. Nativní prasečí perikard vedl díky vícevrstvé kolagenové struktuře k příznivým výsledkům. Dostupné kostní substituty se významně liší svými biochemickými aspekty, což má vliv na objemovou stabilitu, rychlost tvorby kosti, remodelaci štěpu a akceptaci pacienta. Také kvalita implantační oblasti, osteogenicita štěpu a zvolená doba hojení mají vliv na prediktabilitu výsledku regenerace.

Kromě biomateriálů ke kostní augmentaci byly zavedené specifické kolagenové matrice pro postupy měkkotkáňové augmentace, včetně ztluštění dásní, vestibuloplastiky a krytí ustupujících dásní. Na rozdíl od vlastních tkání pacienta není použití biomateriálů spojeno s morbiditou v místě odběru.

Plán

Tato prezentace představí podrobná indikační pravidla pro různé kolagenové matrice a materiály kostních štěpů odpovídající indikaci, tvaru defektu a předchozímu stavu pacienta tak, aby bylo při regeneraci dosaženo co nejlepšího výsledku. Na klinických případech budou prezentovány nové terapeutické možnosti prevalentních klinických indikací jako zachování lůžka, které se nabízí díky dostupnosti nových kolagenových měkkotkáňových štěpů.

Prezentace č. 3 – Straumann® Osteogain – Nová kapitola klinického použití proteinů sklovinné matrix – Prof. Dr. David L. Cochran

Přednášející: Prof. Dr. David L. Cochran, USA

Biografie

David L. Cochran  promoval na Virginské univerzitě a svou specializaci D.D.S., M.S. a Ph.D. v biochemii získal na Medical College of Virginia (MCV). Specializoval se na parodontologii na Stomatologické fakultě Harvardovy univerzity, kde také získal druhý magisterský titul. Nedávno dostal čestný doktorát na Bernské univerzitě ve Švýcarsku. Dr. Cochran je v současnosti profesorem a přednostou Kliniky parodontologie Texaské univerzity Health Science Center, Stomatologické fakulty v San Antoniu. Před pozicí v San Antoniu vedl dr. Cochran postgraduální parodontologii na MCV. Dr. Cochran je členem mnoha profesionálních stomatologických organizací a je certifikovaný Americkou parodontologickou komisí. Je členem Americké stomatologické asociace a Mezinárodní stomatologické asociace. Dr. Cochran publikoval mnoho vědeckých článků a abstraktů v různých parodontologických, biochemických a implantologických zaměřeních. Má mnoho ocenění za svou výzkumnou práci na národní i mezinárodní úrovni. Dr. Cochran je aktivní v základním výzkumu. Tento klinický výzkumník je financován z NIH-NIDCR i privátního sektoru.

Cíle

Proteiny sklovinné matrix jsou již zavedené v klinické praxi více než dvě desetiletí a jsou zdokumentovány v rozsáhlém klinickém a preklinickém výzkumu. I přes široký biologický potenciál proteinů sklovinné matrix stimulovat různé typy buněk a tkání do regeneračních vzorců a vzorců tvorby tkáně, potenciál této třídy komponentů byl doposud plně prozkoumán pouze za účelem úspěšné léčby v parodontologických indikacích. Nedávné pokroky ve výzkumu proteinů sklovinné matrix jako směsi a jako parciálních frakcí směsi vykazují, že kromě indukce regenerace parodontu stimulují proteiny sklovinné matrix důležité procesy v tvorbě, zrání a regeneraci kosti jako např. stimulace osteoblastů a kmenových buněk a podpora angiogeneze. Díky těmto vlastnostem lze proteiny sklovinné matrix klasifikovat jako slibné kandidáty podporující růst a zrání kosti v rámci klinické augmentace kosti v parodontologii a implantologii.

Plán

Tato prezentace představuje Straumann®Osteogain jako nové biologické řešení vyvinuté a optimalizované pro míchání materiálů kostních štěpů a kolagenových substrátů za účelem stimulace tvorby kosti v rámci regenerační augmentace kosti. Představuje koncept a základ produktu, jeho komponenty a biologické vlastnosti se schopností stimulovat různé fyziologické aktivity, které jsou klinicky relevantní pro různé postupy augmentace kosti.

Inovativní a předvídatelné terapeutické koncepty pomáhající splnit potřeby pacientů.

 

Straumann Corporate Forum II

Prezentace č. 1 – Úspěšné a předvídatelné implantační ošetření jednoho zubu: udělejte ta správná rozhodnutí! - Prof. Dr. Ronald Jung

Přednášející: Prof. Dr. Ronald Jung, Švýcarsko

Biografie

Ronald Jung je specialista na stomatochirurgii, protetiku a implantologii. V současnosti je zástupcem přednosty Oddělení pro fixní a snímatelnou protetiku a výzkum zubních materiálů na Curyšské univerzitě ve Švýcarsku (přednosta: Prof. Dr. Ch Hämmerle). V roce 2006 absolvoval výzkumnou stáž na Oddělení parodontologie Texaské univerzity, Centrum zdravotních věd San Antonio, USA (přednosta: Prof. Dr. D. Cochran). V roce 2008 dokončil svou habilitaci (venia legendi) ve stomatologii a stal se docentem na Curyšské univerzitě. V roce 2011 obhájil PhD na Amsterodamské univerzitě na stomatologické fakultě ACTA v Nizozemsku. V roce 2013 absolvoval výzkumnou stáž na Oddělení pro rekonstrukční stomatologii a biomateriálové vědy na Stomatologické fakultě, Harvard, Boston, USA. Je úspěšným a mezinárodně proslulým přednášejícím a výzkumníkem, známým hlavně pro svou práci v oblasti léčby tvrdých a měkkých tkání a výzkum nových technologií v implantologii.

Cíle

Clem této přednášky je poskytnout komplexní přehled důležitých kroků postupu od úvodní analýzy rizik až po konečnou rekonstrukci.

Plán

Optimální řešení po náhradě chybějícího zubu implantátem vyžaduje sled rozhodnutí a adekvátní časování terapeutických kroků.

Úspěšné a předvídatelné implantační ošetření začíná řešením rizik na lokální a systémové úrovni. Na základě vyhodnocení rizik individuálních léčebných strategií je nutné rozhodnout řešení extrakčních lůžek, časování implantace, výběr implantátu, regeneraci měkkých a tvrdých tkání a správný protetický přístup.

Prezentace se bude zaměřovat na řešení extrakčních lůžek a časování usazení implantátu, výběr implantátu po stránce délky a průměru a výběr abutmentů a korunek.

Prezentace č. 2 – Jak stanovit optimální počet implantátů a strategie protetického ošetření pro částečně a zcela bezzubé pacienty – prof. Dr. Bjarni Pjetursson

Přednášející: Prof. Dr. Bjarni Pjetursson, Island

Biografie

Bjarni E. Pjetursson ukončil studium titulem DDS na Islandské univerzitě v roce 1990. Od roku 1990 do 2000 pracoval jako praktický zubní lékař na své soukromé klinice na Islandu. V roce 2000 začal své postgraduální studium v parodontologii a implantologii na Bernské univerzitě ve Švýcarsku. Na Lékařské fakultě Bernské univerzity ve Švýcarsku získal certifikát specialisty a titul magistra v parodontologii (EFP a SPSP) a doktorát ve stomatologii (Dr. med. dent.). V období od 2003 do 2005 absolvoval své postgraduální školení v protetice na Bernské univerzitě ve Švýcarsku. Od roku 2005 je docentem a přednášejícím na Oddělení parodontologie a fixní protetiky Bernské univerzity a v současnosti je přednostou Oddělení protetiky Odontologické fakulty na Islandské univerzitě. Dr. Pjetursson je členem ITI a redakční rady periodika Clinical Oral Implants Research.

Cíle

Jeho přednáška se zaměří na:

  •  Různé terapeutické přístupy k výběru optimálního počtu implantátů.
  • Výběr nejlepší délky a průměru implantátu v dané indikaci.
  • Rozhodování o určitých terapeutických protokolech s cílem zkrátit dobu léčby, snížit náklady a omezit rozsah chirurgické intervence.

Plán

V každodenní praxi musí stomatologové dělat rychlá a náročná rozhodnutí. V současnosti je k dispozici rozsáhlá literatura o různých protokolech a návrhu fixních zubních protéz nesených implantáty – počet, délka a průměr implantátů potřebných k podpoře takových rekonstrukcí. U plně bezzubých pacientů se počet implantátů doporučovaných k podpoře rekonstrukcí celého maxilárního oblouku udává v rozmezí 4 až 22. U mandibuly je tento rozsah 3 až 18 implantátů. Jaký je optimální počet implantátů? Jak se může stomatolog správně rozhodnout?

Tato přednáška bude rozebírat předpoklady pro rozhodování o počtu implantátů potřebných k podpoře různých typů rekonstrukcí. Kromě toho se zaměří na použití krátkých a úzkých implantátů s cílem předejít komplikacím spojeným s augmentací kosti. Nakonec bude analyzovat klinické situace vhodné pro nakloněné implantáty.

Budou prezentovány časté klinické situace s částečně nebo zcela bezzubými pacienty. Plánování léčby na základě důkazů bude vycházet z počtu, velikosti a typu potřebných implantátů a také z materiálu a retenčních mechanismů protetických komponent, které je nutné zvolit.

Přístup s jedním lalokem – zjednodušený postup pro regeneraci parodontu.

 

Straumann Workshop

Prezentace č. 1 – Přístup s jedním lalokem – zjednodušený postup pro regeneraci parodontu – prof. Dr. Leonardo Trombelli, DDS, PhD

Přednášející: prof. Dr. Leonardo Trombelli, DDS, PhD, Itálie

Biografie

Profesor a přednosta, parodontologie a implantologie, Stomatologická fakulta, Ferrarská univerzita, Itálie. Ředitel výzkumného centra pro studium onemocnění parodontu a oblastí kolem implantátu, Ferrarská univerzita. Ředitel, zubní klinika, Fakultní nemocnice Ferrara. Aktivní člen Italské parodontologické společnosti a Italské implantologické společnosti.  Člen redakční rady periodika Journal of Clinical Periodontology, člen revizního panelu periodika Journal of Periodontology.

Abstrakt

Hluboké nitrokostní defekty představují pro lékaře významnou výzvu, protože bez správné léčby mohou vést ke ztrátě zubu. Během posledních let byly vyvinuty různé přístupy s cílem zajistit významné zlepšení klinického stavu zubu postiženého lézí, spojené s regenerací ztraceného fixačního systému.

 Přístup s jedním lalokem (SFA) v kombinaci s regeneračními prostředky je zjednodušeným chirurgickým zákrokem k efektivnímu ošetření hlubokých nitrokostních defektů za současné minimalizace chirurgické traumatizace a pooperačních komplikací. 

V tomto workshopu bude expert, prof. Leonardo Trombelli, prezentovat SFA, jeho indikace a chirurgický protokol. V následné praktické části budou účastníci moci vyzkoušet na prasečí čelisti základní kroky přístupu s jedním lalokem v kombinaci s produktem Straumann® Emdogain®.

Cíl

Cílem kurzu bude pečlivě definovat výhody a limitace zjednodušeného chirurgického přístupu, přístupu s jedním lalokem (SFA), specificky navrženého pro léčbu hlubokých nitrokostních defektů. Bude rozebrána hlavně možnost zlepšení stability rány díky SFA, což povede k eventuální regeneraci tkáně při použití v kombinaci s rekonstrukčními technologiemi.

Plán

  • Definovat diagnostické aspekty nitrokostních lézí vhodných pro chirurgický přístup pomocí SFA;
  • Rozebrat výhody chirurgického přístupu s lalokem s cílem zlepšit stabilitu rány a minimalizovat pooperační bolesti a diskomfort;
  • Stanovit klinické výsledky, časné a pozdní hojení ran, u SFA ve srovnání s konvenčními chirurgickými přístupy s dvojitým lalokem;
  • Kriticky vyhodnotit, které regenerační technologie (membránové, biologické přípravky, kombinace) jsou nejvhodnější k použití se SFA.
  • Praktická aktivita s cílem osvojit si chirurgické kroky SFA v kombinaci s biomateriálem štěpu a derivátem sklovinné matrice (Straumann® Emdogain®)